#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
71.25
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ศุภชัย นางวงค์
2.เด็กชาย ชนะพล ทองออน
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง ชยุดา พวงเงิน
2.เด็กหญิง กาญจนา วงษ์เสน่ห์
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง จิณห์วรา วันทา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย กัณฑพงษ์ หงษ์ศรี
2.เด็กชาย ธนากร ศิริจัน
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ ทองปาน
2.เด็กชาย ศุภชัย จอมคำ
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง จิณห์วรา วันทา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง จิราวรรณ วงคำจันทร์
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง นัฐธิดา ศรีสุข
1.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
72
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ศรราม แก่นแก้ว
2.เด็กหญิง กนิษฐา นางวงค์
3.เด็กหญิง ขัติยาภรณ์ ทองเหลือ
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นางสาว ยุพา มะลิวงษ์
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง ฐิตินันท์ พวงสันเทียะ
2.เด็กหญิง จิราวรรณ วงคำจันทร์
3.เด็กหญิง เกษวดี นางวงค์
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นาง จิณห์วรา วันทา
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
61
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ธเนศวร ไพรบึง
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ณัฐกันต์ คำกลาง
2.เด็กหญิง ทิตาวีร์ รักษาศรี
1.นาง จิณห์วรา วันทา
2.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ศุภฤกษ์ วันประดิษฐ์
2.เด็กหญิง แพรวา นางวงค์
1.นาง จิณห์วรา วันทา
2.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
68.5
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ชูชิต วงค์คำจันทร์
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง ลักษมี นางวงค์
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.75
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง อารยา นางวงค์
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
15 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
85.5
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย จิรัสย์ โพธิ์ไสย
2.เด็กชาย กวินภพ จงลา
3.เด็กหญิง ทิพวรรณ บุตรยากลัด
1.นาง สรญา วงษ์ขันธ์
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
16 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
86
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง ณัฐนรี เทพอาจ
2.เด็กหญิง พิชญาภัค บุญซำ
3.เด็กหญิง วรรณชนก บัวลา
1.นาง สรญา วงษ์ขันธ์
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ นางวงค์
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
18 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ ทองปาน
2.เด็กหญิง ลักษมี นางวงค์
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นาง จิณห์วรา วันทา
19 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
63
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ธนาชัย แก่นแก้ว
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com