#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
72.33
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย วีรเทพ ร่วมชื่น
2.เด็กชาย วุฒิพงษ์ สีอ่อน
3.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ภิรมย์แก้ว
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
86.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง แพรวา จิตเฉลียว
2.เด็กหญิง ชญานินทร์ ทองปาน
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ดนุวัฒน์ สำราญดี
2.เด็กหญิง ทรรศนีย์ ไวยศรีแสง
3.เด็กชาย นนทกร แก่นแก้ว
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
85.6
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ตั้งทวีเกียรติ
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
70
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย อวิรุทธิ์ ประดับวงค์
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
82.5
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย วีระพงษ์ ฤทธิเดช
2.เด็กชาย อวิรุทธิ์ ประดับวงศ์
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง พัณณิตา คชแพทย์
2.เด็กหญิง ชลธิชา ประเสริฐชาติ
3.เด็กหญิง ภัสธนัญญ์ บุญสุข
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ชลลิตา ตาอุดม
2.เด็กหญิง สุทธิดา ศรีโวหะ
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
9 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง อภิสรา เกษี
2.เด็กชาย ทิวา เอี้ยนไธสง
3.เด็กชาย นพดล สำเนียงเพราะ
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ ปรนปรือ
2.เด็กชาย คณิศร จันทร์โสภา
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย อุดม หรดี
2.เด็กหญิง อริสรา เรืองอยู่
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
12 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร บัวรินทร์
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
13 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง อภิสรา เกษี
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
14 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
70.5
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณัชชา นิสสัย
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
15 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง จิดาภา สนิท
2.เด็กหญิง ทรรศนีย์ ไวยศรีแสง
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
16 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง พรรณพร น้อยสุวรรณา
2.เด็กหญิง แพรวา ระดาบุตร
3.เด็กหญิง ปาลิกา กระวันทา
1.นางสาว นิตยา ห่อทรัพย์
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
17 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง พิชชญาวี เพ็ญชาลี
1.นางสาว พัชรี สีเหลือง
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
52.5
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย อวิรุทธิ์ ประดับวงค์
2.เด็กชาย ศิวัช ระหงส์
3.เด็กชาย นัชทวัฒน์ จึงเรืองสิทธิ์
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นาง อันฉลา ศรีสุข
19 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ดนุวัฒน์ สำราญดี
2.เด็กหญิง พิชชญาวี เพ็ญชาลี
3.เด็กชาย นนทกร แก่นแก้ว
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นาง อันฉลา ศรีสุข
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
68
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย รัฐพงศ์ สายทอง
1.นาย สันติ ตาอุดม
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
63
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ภัทรชนน ประพานศรี
1.นาย สันติ ตาอุดม
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ดนัยฤทธิ์ภูมิ นิลเพชร
2.เด็กชาย อุดม หรดี
1.นาย สันติ ตาอุดม
23 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ จิตกล้า
1.นาย สันติ ตาอุดม
24 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
65
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง อาทิตยา เพียงทอง
1.นาย สันติ ตาอุดม
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย นฤเบศท์ เพ็ญชาลี
2.เด็กหญิง มณีรัตนา สารคาม
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง สุมาลี ด้วงศรีทอง
2.เด็กหญิง ศิรินรัต บัวแก้ว
3.เด็กหญิง อรดี กิ่งจันมล
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สำรี ห่อทรัพย์
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปนัดดา ฤทธิเดช
2.เด็กชาย ชัยมงคล ร่มรื่น
3.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ ศรีกุล
1.นางสาว พัชรี สีเหลือง
2.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย วิวรรธน์ ยอยอด
2.เด็กชาย พุทธิสิทธิ์ ประอางค์
3.เด็กหญิง ธนภรณ์ หอมทรง
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย วิวรรธน์ ยอยอด
2.เด็กหญิง วรัญญา ฤทธิเดช
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย บุรธัช หอมทรง
2.เด็กชาย สุรชาติ ชอบทอง
3.เด็กชาย ศิริวัฒน์ อำจันดา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ภคิน หยิบยก
2.เด็กชาย โกสิน บรรดาศักดิ์
3.เด็กชาย ศุภากร พื้นผา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนโชติ ยอดจักร
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง เกษฎาภรณ์ กาลพัฒน์
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ภาคภูมิ พะวงษ์แสง
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง วรรณิดา หยิบยก
2.เด็กหญิง เด็กหญิงวิมลมณี ศรีอ่อน
1.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง อัมราพร โกษทอง
2.เด็กหญิง เบญจมาศ บุรมย์
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย สุทธิราช คำโสม
2.เด็กชาย ธนกฤต มีราคา
3.เด็กหญิง วิมลมณี ศรีอ่อน
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภัสธนัญญ์ บุญสุข
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ฤทธิเดช
3.เด็กหญิง จุฑามาศ ทุมดวง
4.เด็กหญิง ณัชชา นิสสัย
5.เด็กหญิง น้ำหนึ่ง อิ่มบุญ
6.เด็กหญิง จิดาภา สนิท
7.เด็กหญิง อรดี กิ่งจันมล
8.เด็กหญิง สุมาลี ด้วงศรีทอง
1.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
2.นางสาว จินตนา หยิบยก
3.นาง ทิพาพร ศรีลามล
4.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณิชชา แก้วพรม
2.เด็กหญิง กิติญา ภูการ
3.เด็กหญิง สุธิดา ฤทธิเดช
4.เด็กหญิง ขนิษฐา ภาษี
5.เด็กหญิง รัญชิดา ประเสริฐชาติ
6.เด็กหญิง พัณณิตา ชัยนุรัตน์
7.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พันสายออ
8.เด็กหญิง ทรรศนีย์ ไวยศรีแสง
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
3.นาง ทิพาพร ศรีลามล
4.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
41 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย จักรพงษ์ ฤทธิเดช
1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
42 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนกร สาแก้ว
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ กองวงค์
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นามจันดา
1.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
2.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
43 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปาระวี หอมทรง
2.เด็กหญิง สุพิชชา เกษี
3.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ประเสริฐชาติ
1.นาง อัญชนา บุญสุข
2.นางสาว พรรณิดา ห่อทรัพย์
44 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ชนกพร ปรนปรือ
2.เด็กหญิง ชลธิชา ลีบาง
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พันลายออ
1.นาง อัญชนา บุญสุข
2.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
45 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภาวินี สาระ
1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
46 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ลลิดา อรพรรณ์
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ปรนปรือ
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
47 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
93.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
48 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
91.13
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภาวินี สาระ
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
49 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
68.3
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ชัชชนน สิงห์สร
2.เด็กชาย สาละวิน หอมทรง
1.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com