#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
29.55
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กหญิง ชนินาถ แทนพันธ์
1.นางสาว พิมพ์ลักษณ์ ดอกจันทร์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
45
19
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กหญิง นภัสสร มูลมัย
1.นางสาว พิมพ์ลักษณ์ ดอกจันทร์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
67
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กหญิง พรรณิภา โพธิ์อุดม
1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กหญิง เกษณีย์ โพธิ์อุดม
2.เด็กหญิง พรรณิภา โพธิ์อุดม
3.เด็กหญิง นลิน ชีรัมย์
4.เด็กหญิง เพียรขวัญ โยธี
5.เด็กหญิง กานต์ธิดา แทนพันธ์
6.เด็กหญิง กนกวรรณ ขันวงษ์
1.นาย มานิต บุญสุข
2.นาย วีระชัย ดวงมาลา
3.นางสาว ชิดโสม ม่วงมนตรี
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา แทนพันธ์
2.เด็กหญิง เพียรขวัญ โยธี
3.เด็กชาย ตะวัน สุวรรณสิงห์
1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
2.นางสาว ชิดโสม ม่วงมนตรี
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
51
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ พรมงาม
1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กชาย ภูริภัทร จันทลัด
1.นางสาว พิมพ์ลักษณ์ ดอกจันทร์
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา แทนพันธ์
1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
64
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กชาย จตุพรพรรณ ดมอุ่นดี
2.เด็กหญิง สุนิษา ภาษี
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา เสนคราม
1.นางสาว เริงฤดี มีราคา
2.นางสาว พิมพ์ลักษณ์ ดอกจันทร์
10 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กหญิง เกษณีย์ โพธิ์อุดม
2.เด็กชาย ตะวัน สุวรรณสิงห์
1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
2.นาย มานิต บุญสุข

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com