#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
74
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย แก้วนพรัตน์ ศิริไพศาล
2.เด็กชาย อนุชัย เรื่อเรือง
3.เด็กชาย ณัฐกร รอดภัคดี
4.เด็กหญิง ศศิณา ทองเปี้ย
5.เด็กชาย ปภาวิชญ์ มูลวงศ์
6.เด็กหญิง สุภาพร ช่อประพันธ์
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
2.นางสาว แพรวา ผ่องแผ้ว
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
60
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง นิสา วรรณสนธ์
1.นาง กรรณิการ์ คำศรี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
66
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ คำกิ่ง
1.นาง กรรณิการ์ คำศรี
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ณัฐพร จันมนตรี
1.นางสาว สุภาภรณ์ พละศักดิ์
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง พิชาพร เหลาทอง
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย นิติภูมิ ศรีด้วง
1.นาย ไพโรจน์ ภูติยา
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โชติ
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ศุพัตสร คุณแก้ว
2.เด็กชาย วีรภัทร บัวชัย
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
82.3
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย ธนาวัฒน์ บุตดี
2.เด็กชาย จรัญ บุญเรืองศรี
1.นาย ชวลิต สังข์สัมฤทธฺิ์
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
76
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย วีระวัฒน์ จินดาบุตร
2.เด็กชาย เชี่ยวชาญ นามวงศ์
1.นาย วรจิตต์ สังข์สัมฤทธฺิ์
11 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ปณิดา บุสดี
1.นางสาว ดารณี สีสารี
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
66
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง วิจิตรา โชติ
1.นางสาว แพรวา ผ่องแผ้ว
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
66
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย นิติภูมิ ศรีด้วง
1.นางสาว ดารณี สีสารี
14 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง กัญญาภัทร พาพันธ์
1.นางสาว ดารณี สีสารี
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
94
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ อนันต์
2.เด็กหญิง ชุติกานต์ สายทอง
1.นาง กรรณิการ์ คำศรี
2.นางสาว สุภาภรณ์ พละศักดิ์
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย วีระวัฒน์ จินดาบุตร
1.นางสาว ดารณี สีสารี
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง กัญญาภัทร พาพันธ์
1.นางสาว ดารณี สีสารี
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.25
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ิศิริวิภา พิมพ์ทอง
1.นางสาว ดารณี สีสารี
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ชลธิชา โพธิ์ชัย
2.เด็กหญิง รตนพร ศิริไพศาล
3.เด็กหญิง ปณิดา บุสดี
4.เด็กหญิง อรุณ๊ พลพรม
5.เด็กหญิง มลธินี ธีระบุตร
6.เด็กหญิง กรรณิการ์ เสนาพรม
7.เด็กหญิง กชพร อยู่กรุง
8.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ชารี
1.นางสาว ดารณี สีสารี
2.นางสาว แพรวา ผ่องแผ้ว
3.นาง อมรรัตน์ กิ่งของ
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย นิติภูมิ ศรีด้วง
1.นางสาว ดารณี สีสารี
21 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ศิรัญญา คำวงษา
2.เด็กหญิง สิริกัญญา พงษ์พิลา
3.เด็กหญิง มณทิตา วงศ์เศส
1.นาง อมรรัตน์ กิ่งของ
22 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ศุพรรณษา คุณแก้ว
2.เด็กหญิง ธารทิพย์ เผื่อแผ่
1.นาย ไพโรจน์ ภูติยา
2.นางสาว แพรวา ผ่องแผ้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com