#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย เจนธรรม สงโสด
2.เด็กชาย บรรณวัชร นางวงษ์
3.เด็กชาย อาทิตย์ ศรีสุวรรณ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ณัฐวิภา นางวงค์
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พิลาแก้ว
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
46.97
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง จรรยาพร สงโสด
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง มัลลิกา สงโสด
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.33
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย ขจรศักดิ์ หอมจันทร์
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สายตั้ง
3.เด็กชาย นฤภัทร หอมทรง
4.เด็กชาย สารัช สอพอง
5.เด็กชาย อติวิชญ์ สงโสด
6.เด็กชาย เสรีพิศุท นางวงค์
1.นาย ประกาศิต ชูเสน
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ นางวงค์
2.เด็กหญิง สุกัญญา อินทร์เงิน
3.เด็กหญิง สุพิชญา เชื้อสาย
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย ภานุพงษ์ ชาวนา
2.เด็กหญิง พิมลพัชร สงโสด
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
73
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มั่นยืน
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
73
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง สิรินทิพย์ จันทวัน
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง พิชชาพร คำทวี
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
11 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง จิรัชญา สายทอง
2.เด็กหญิง มยุรี มณีจันทร์
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
2.นาย ก้องเกียรติ ช่างการ
12 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง พิยดา นางวงค์
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
71.5
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย บุรธัช เบญจกุล
2.เด็กชาย ภาณุพงษ์ ชาวนา
3.เด็กหญิง จิรัชญา สายทอง
1.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
14 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย พิชเญศ วงษ์แสง
2.เด็กหญิง ธิวาดา คณะนา
3.เด็กหญิง วิยะดา เผื่อแผ่
1.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง นิศรา สายทอง
2.เด็กหญิง สิรินทิพย์ จันทวัน
3.เด็กหญิง มัลลิกา สงโสด
1.นาง ชุตินันท์ นางวงค์
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ศรุตา นิ่มคุ้ม
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ครุตานนท์
3.เด็กหญิง สุภัสสรา สงโสด
4.เด็กหญิง ณัฐณิชา แสงอรุณ
5.เด็กหญิง พรพิมล ไชยนาม
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
79
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง จรรยาพร สงโสด
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ สายทอง
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
86
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ บุญรักษา
2.เด็กชาย ธีรภัทร ใสนาม
1.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย บูรณ์พิภพ นางวงศ์
2.เด็กชาย สันติภาพ มั่นยืน
3.เด็กชาย พัฒนพล กิ่งจันมล
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
2.นางสาว เบญจวรรณ มั่นยืน
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
66.92
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย ณธีภัทร สังสัมฤทธิ์
2.เด็กชาย พีระพล นางวงค์
1.นาย สาคร คำหล้า
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย เจนธรรม สงโสด
2.เด็กชาย รัฐภูมิ ฉลาด
1.นาย สาคร คำหล้า
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง สุดาพร ไชยนาม
1.นาง ชุตินันท์ นางวงค์
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มั่นยืน
1.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง เพียงขวัญ สมสนิท
1.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
25 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.4
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ยอยอด
2.เด็กหญิง เกวลิน สงโสด
3.เด็กหญิง ชาลิสา ทุมมา
4.เด็กหญิง เพชรดาวรรณ ชุ่มเย็น
5.เด็กชาย พงศกร สวัสดิ์ชัย
6.เด็กชาย พีรพล นางวงษ์
7.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ใสทา
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
3.นางสาว เบญจวรรณ มั่นยืน
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ณชนก ธรรมมา
2.เด็กหญิง กมลวรรณ วงศ์แสง
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาย ประกาศิต ชูเสน
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง นภาพร โพธิ์พุ่ม
2.เด็กหญิง สุพิชญา เชื้อสาย
1.นาย ประกาศิต ชูเสน
2.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
86
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ หินกลาง
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ใสนาม
3.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ใสนาม
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย เจนธรรม สงโสด
2.เด็กชาย วรรธนะ ประสาวะทัง
3.เด็กหญิง ชญาดา พรจันทร์
1.นาย ประกาศิต ชูเสน
2.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง จิรัชญา สายทอง
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง จิรัชญา สายทอง
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
70
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ ชาวนา
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
79.25
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย ศุภณัฐ ถาน้อย
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง พิยดา นางวงค์
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.75
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ฐิยานันท์ เที่ยงธรรม
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
72
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา นามแสง
2.เด็กหญิง ดารานันท์ ทองดี
3.เด็กหญิง พิชชาพร คำทวี
4.เด็กหญิง กัญญาณัฐ มาตยารักษ์
5.เด็กหญิง มยุรี มณีจันทร์
6.เด็กหญิง ปาริฉัตร แหนงวงษ์
7.เด็กหญิง วิยะดา เผื่อแผ่
8.เด็กหญิง ณัฐริดา นางวงค์
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
2.นาง นางปภาพินน์ จันมนตรี
3.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง พิยดา นางวงค์
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
38 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88.5
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย สิทธิโชค สอพอง
2.เด็กชาย วรเมธ ใสนาม
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ สงโสด
1.นาง สมจิตร อันทรินทร์
2.นางสาว กนกวรรณ ศรบุญทอง
39 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
66
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง พรรวลัย หมื่นฤทธิ์
2.เด็กหญิง ประภาศิริ แก้วกันหา
3.เด็กหญิง สุกัญญา ฉลาด
1.นาง สมจิตร อันทรินทร์
2.นางสาว กนกวรรณ ศรบุญทอง
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
83.2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ เสียดกำปัง
2.เด็กหญิง พิมลภัทร สงโสด
3.เด็กหญิง สุพรรษา พันมะวงค์
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
41 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง จิรัชญา สายทอง
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
42 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง กวินภรณ์ บุญสมทบ
2.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ บุญรักษา
1.นาย ประกาศิต ชูเสน
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
43 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
79.25
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง กัญยารัตน์ นางวงษ์
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
44 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
66.25
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง นภาพร โพธิ์พุ่ม
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
45 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
59
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ขัติยาพร แหนงวงศ์
2.เด็กหญิง ฐิยานันท์ เที่ยงธรรม
3.นาย ภาณุพงศ์ ชาวนา
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
2.นาย ก้องเกียรติ ช่างการ
46 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย เสรีพิศุท นางวงค์
2.เด็กชาย ศุภณัฐ ถาน้อย
1.นาย สาคร คำหล้า

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com