#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
74.25
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง นรีรัตน์ เรื่อเรือง
2.เด็กหญิง สสิกา วิมูลชาติ
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
40.25
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญทะสิม
1.นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
74
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง จารวี ทองสุข
1.นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อภิชญา พรหมมามั่น
2.เด็กหญิง นวนันท์ เทียนศรี
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง พิมพ์อร นุยลา
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
65
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง จรัญญา กิ่งจันมล
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย กิตติชัย จำปาใด
2.เด็กหญิง จีรนันท์ กิ่งจันมล
3.เด็กหญิง อรสา สีพรม
1.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
2.นางสาว ดาราวรรณ ชูกลิ่น
8 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง จารวี ทองสุข
2.เด็กหญิง พีรดา ไชยบำรุง
3.เด็กหญิง ธนารีย์ นางวงษ์
1.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
2.นางสาว ดาราวรรณ ชูกลิ่น
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย กษม ชื่นชาย
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา วงษ์เศส
3.เด็กหญิง เฟื่องฟ้า บุญทด
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
63
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อนันตญา บัวใหญ่
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง ประกายแก้ว ดงอนนท์
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ หัตถา
2.เด็กหญิง สุชานันท์ ชุ่มชื่น
1.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
82.5
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง สัณห์ฤทัย โพธิ์สาชัย
2.เด็กหญิง อซิรยา อินธิเดช
3.เด็กหญิง นรีรัตน์ เรื่อเรือง
4.เด็กหญิง กวินทรา วิบุลกุล
5.เด็กหญิง สสิกา วิมูลชาติ
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
2.นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
89
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสนเลิศ
2.เด็กหญิง สุจิตรา นามวิชัย
1.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
2.นาย นพรัตน์ เงาศรี
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
81
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย คุณานนท์ คำแก้ว
2.เด็กหญิง อัญญาดา อินธิเดช
1.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
55.38
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ศรชัย ลุนศรี
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ ชัยนาม
1.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
75
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย เกษม กิ่งจันมล
2.เด็กชาย กฤษดาพร คำแก้ว
1.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ธนกร ทองศรี
2.เด็กชาย ศิรวิทย์ เกษี
1.นาย วีระพงษ์ ทองสุข
2.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง กมลวรรณ น้อยเพ็ง
1.นาย นพรัตน์ เงาศรี
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย เกษม กิ่งจันมล
1.นาย นพรัตน์ เงาศรี
21 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย พงศกร คณนา
2.เด็กหญิง สุธาริณี นางวงษ์
3.เด็กหญิง กมลชนก ชื่นชาย
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
2.นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย กิตติชัย จำปาใด
2.เด็กชาย ศุภกร โพธิ์สาชัย
3.เด็กชาย ภานุกร มะณีจันทร์
1.นาย นพรัตน์ เงาศรี
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ปัญญพนต์ วงค์คำจันทร์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง พีรดา ไชยบำรุง
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อรสา สีพรม
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ปัญญพนต์ วงค์คำจันทร์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง มณฑิตา ขันอาสา
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
30 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ เสาร์ชัย
2.เด็กชาย อดิเทพ จันทวิมล
3.เด็กชาย จักรพล คำแก้ว
1.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
2.นางสาว ดาราวรรณ ชูกลิ่น
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อรสา สีพรม
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
33 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
71
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง มณฑิตา ขันอาสา
2.เด็กหญิง พิมลวรรณ พรมมามั่น
1.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
2.นาย นพรัตน์ เงาศรี
34 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ยงศิลป์ มะลิวงค์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
35 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสนเลิศ
2.เด็กชาย พงศกร คณนา
1.นาย นพรัตน์ เงาศรี
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง รัตติญาภา นางวงค์
2.เด็กหญิง ศศิธร เทียนศรี
3.เด็กหญิง อมรรัตน์ ช้างนาม
4.เด็กหญิง วัศยา สายทอง
5.เด็กหญิง นัตพร คุณชาติ
6.เด็กหญิง สุภาพร อยู่ศิริ
7.เด็กหญิง ประกายแก้ว คงอนนท์
8.เด็กหญิง แพรวา ชัยวงษา
9.เด็กหญิง กวินตรา วิบุลกุล
10.เด็กหญิง สุพัชชา วงษ์ขันเมือง
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
3.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com