#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
62.5
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง จิดาภา แนบเนียม
2.เด็กหญิง รัชนีพร กันธทิพย์
1.นาย ธนเดช โพธิ์สาชัย
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง กมลรัตน์ มะลิวงศ์
2.เด็กหญิง ทัศนีย์วรรณ จันตคาด
3.เด็กหญิง พุธิตา ทองหลอม
4.เด็กหญิง วราภรณ์ เทียนศรี
5.เด็กหญิง พัชรา อินธิเดช
6.เด็กหญิง ศศิประภา ยศศิริ
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นางสาว จงรัก บุรมย์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ภัควัฒน์ ศรีเสลา
2.เด็กชาย ฐิติวุฒิ เพชรรัตน์อุดม
1.นาย ธนเดช โพธิ์สาชัย
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง สุพรรษา วุฒิพงษ์
2.เด็กหญิง สิริยากร ชื่นชาย
1.นาย ธนเดช โพธิ์สาชัย
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ฐิติวุฒิ เพชรรัตน์อุดม
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีอ่อน
3.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ศรีเสลา
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง จิราพร โพธิ์ทอง
2.เด็กหญิง ศศิธร สายทอง
3.เด็กหญิง สุปรียา แสนทวีสุข
1.นางสาว สมบัติทิพย์ คำเพ็ชร
2.นาง ธนกร แนบเนียม
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ชนัญชิตา อุ่นเมือง
1.นาง พูลสุข กิ่งคำ
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
61
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ฐิตาพร หัตถา
1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง พัชริดา ใสนาม
1.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
10 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย เทพสุทิน ทองอ่อน
1.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
11 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
68
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง สุพิชญา แสนทวีสุข
2.เด็กหญิง ปิยธิดา ธรรมา
1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ภัคจีรา การงาน
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ โพธิ์สาชัย
3.เด็กชาย สงกรานต์ ยศศิริ
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นาย พิชญะ เพ็งแจ่ม
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
65.5
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ณัฐวรา คูณแก้ว
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ ติงสะ
3.เด็กหญิง แพรวา บุญเกื้อ
1.นาย วิษณุ ไชยะนา
2.นาย พิชญะ เพ็งแจ่ม
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง วันทนา นางวงค์
2.เด็กหญิง วิภาวี ห่อทรัพย์
3.เด็กหญิง วรัทยา นามวิชา
1.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง นันทิกานต์ คณะนา
2.เด็กหญิง รวงข้าว วงศ์คำจันทร์
3.เด็กหญิง ประภัสสร ผลประเสริฐ
1.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
74
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย นิติธร จินดาบุตร
1.นางสาว ปรีชญา คูณชัย
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
66
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ชนน์ธิชา กิ่งจันมน
1.นาย ณัฏฐชัย สังข์สัมฤทธิ์
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
63
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ธวัชชัย กิ่งทวยหาญ
1.นางสาว จงรัก บุรมย์
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ธนภรณ์ คุณมี
1.นาย วิษณุ ไชยะนา
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
67
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ภัควัฒน์ ชื่นชาย
1.นางสาว จงรัก บุรมย์
21 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย วายุ กิจรักษา
2.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ สายทอง
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง รัตนา เชือกทอง
2.เด็กหญิง ชนาพร รุนศรี
3.เด็กหญิง สุปรียา ขำบรรจง
4.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ใสทา
5.เด็กหญิง รัตติยาภรณ์ หอมทรง
1.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ไกรวิชญ์ หิรัญเขว้า
1.นาย ธนเดช โพธิ์สาชัย
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย พรชัย นุยลา
2.เด็กหญิง สุภัสสรา ทองปาน
1.นาง ธนกร แนบเนียม
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
63
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง วิชฌาดา แท่นศิลา
1.นางสาว ปรีชญา คูณชัย
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร ประทุมมา
1.นาย จิรันตน์ สังข์สัมฤทธิ์
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ สายทอง
1.นาย จิรันตน์ สังข์สัมฤทธิ์
28 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญเลี้ยง
2.เด็กชาย วราวุฒิ ศรีคูณฮาด
3.เด็กหญิง วรนุช มั่นยืน
1.นาง วาสนา สังข์สัมฤทธิ์
2.นางสาว อรพิน ทูลไชย
29 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
73
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ภัทรภร แนบเนียม
2.เด็กหญิง นิตย์รดี บุญทะสิม
3.เด็กชาย อนุชิต กิ่งก้าน
1.นาง วาสนา สังข์สัมฤทธิ์
2.นางสาว อรพิน ทูลไชย
30 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ฐิติวุฒิ เพชรรัตน์อุดม
2.เด็กชาย วงศธร น้อยฉิม
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
2.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
31 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง พิมภิษร เสาร์ชัย
2.เด็กหญิง สุนิสา ธรรมวิเศษ
1.นาย ธนสิทธิ์ สงโสด
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
32 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
70.55
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง จิตตินี กันทา
1.นาง พูลสุข กิ่งคำ
33 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
74.66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ชนาภา แท่นศรีลา
1.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com