#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ศรีชัยมูล
2.เด็กชาย ธรรมชัย พูลสวัสดิ์
3.เด็กชาย ปัตพงษ์ กิ่งจันมน
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
70.5
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ชญานิน เที่ยงธรรม
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ หลอมทอง
1.นางสาว ยุพิน คำภานิล
2.นาง สุนันทา ตังสุข
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
62.12
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ชญานิน เที่ยงธรรม
1.นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง นภัสกร จันทมาตย์
2.เด็กหญิง พิมพ์มาดา โพธิ์ชัย
3.เด็กหญิง กมลรัตน์ ครัวกลาง
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
88
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ครองขวัญ จันทา
2.เด็กหญิง กนกทิพย์ ฤทธิเดช
1.นางสาว ยุพิน คำภานิล
2.นาง สุนันทา ตังสุข
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง นารีรัตน์ วงหงษ์
2.เด็กหญิง ยิหวา แสนตำแย
1.นางสาว ยุพิน คำภานิล
2.นาง สุนันทา ตังสุข
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ หลอมทอง
1.นาง อัมพร จิตมั่น
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง พัชรวดี เพ็งกระโทก
1.นาง ลำไพ บุญราช
9 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ สมหมาย
2.เด็กหญิง ณัฐพร เชี่ยวชาญ
1.นาง ลำไพ บุญราช
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
80.5
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ชัญญา ภาษี
2.เด็กหญิง พัชริดา บุญสิน
3.เด็กหญิง ประภาศิริ ชัยนอก
1.นาย จีระศักดิ์ ยาโน
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง พัชริดา บุญสิน
1.นาย สุเทพ จันทเขต
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
68
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง อรปรียา สีสิ้ว
1.นาง อัมพร จิตมั่น
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ชัญญา ภาษี
1.นาย สุเทพ จันทเขต
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ธนกฤต สารทอง
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา สารทอง
1.นาง อัมพร จิตมั่น
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย พัชรพงษ์ บุญสิน
2.เด็กหญิง กชกร พิมพ์กัณหา
1.นาง อัมพร จิตมั่น
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง นันทิกานต์ ผิวขาว
2.เด็กหญิง พรลภัส วงษ์แสง
3.เด็กชาย สิทธิโชค ภาษี
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ศราวุฒิ บุรมย์
2.เด็กชาย นติรัฐ หอมจันทร์
3.เด็กชาย ณัฐภูมิ หลุ่มใส
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย สิทธิโชค สุขภูวงค์
2.เด็กชาย ศุภมงคล สิงห์ทอง
1.นาย สุเทพ จันทเขต
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ระพีภัทร โพนปลัด
2.เด็กชาย ก้องภพ มะโนชาติ
1.นาย สุเทพ จันทเขต
20 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.5
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย พัทรศวัจน์ ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ศรวิทย์ มะตูม
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สีแดง
1.นาง นิรัชฎา คำมา
21 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง จิราพร คำพรม
2.เด็กหญิง นันทิชา โทสา
3.เด็กหญิง กานต์ศินี แสนตำแย
1.นางสาว นิรัชฎา คำมา
22 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย พนธกร รุ่งโรจน์
2.เด็กหญิง ปัทมาพร สมหมาย
1.นาย ณัฐภูมิ แก้วพูล
23 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
76.75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ณัฐิกานต์ สุนทรส
1.นาง อัมพร จิตมั่น
24 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
55
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ขวัญชนก ครัวกลาง
2.เด็กหญิง อรปรียา สีสิ้ว
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ แหนงวงค์
1.นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
25 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
57.25
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง จิราลักษณ์ อัฐแป
2.เด็กหญิง วินิตา พิมพ์เพชร
3.เด็กหญิง นภัสกร จันมาตย์
1.นาง ลำไพ บุญราช
26 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ธนชิต เกษี
2.เด็กชาย เฉลิมฤทธิ์ อินทรสุวรรณ
1.นาย สุเทพ จันทเขต
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ คชแพทย์
2.เด็กหญิง เบญจวรรณ อินธิเดช
3.เด็กหญิง พิชชาภา ศรีล่าแสง
4.เด็กหญิง ผกายแก้ว คำพรม
5.เด็กหญิง ศุภรดา ชุ่มชื่น
6.เด็กหญิง สุภัสรา บุญใจ
7.เด็กหญิง คันธรัตน์ ล้อมเกษ
8.เด็กหญิง ศิริรักษ์ ศรีทันรัตน์
9.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บาททอง
10.เด็กหญิง ศุภาวรรณ จันทะสุ
1.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com