#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง นิตยา คณะนา
2.เด็กหญิง ณัฐสุดา ชุ่มเย็น
1.นางสาว ณัฐธิดา สุทธิสัย
2.นางสาว นฤภา สังลา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
40.15
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กชาย อาทิตย์ นางวงษ์
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง วรัญญา แท่นศิลา
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
69
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กชาย ธีระพล ศิริจันทร์
2.เด็กชาย อรรถพร ปักชอน
3.เด็กชาย รพีภัทร คมขำ
1.นาง เพชรรินทร์ ชูเกียรติ
2.นาง กนกวรรณ แสงทอง
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง เจสซีก้า ตู้ทอง
2.เด็กหญิง พรปวีณ์ ชูชิต
1.นางสาว ณัฐธิดา สุทธิสัย
2.นาง เพชรรินทร์ ชูเกียรติ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
40
21
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง จรรยาพร ทองดี
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
70
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ แสวงการ
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง วริศรา สวัสดิชัย
2.เด็กหญิง อินทิรา นางวงษ์
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
2.นางสาว จริยาภรณ์ โทศก
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
28.5
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กชาย ธนกร พรมชาติ
2.เด็กหญิง วิลาสินี สิทธิพร
3.เด็กหญิง กมลรัตน์ ชูชิต
1.นางสาว ทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ
2.นางสาว ธัญยพร งามแสง
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง กันติยา เชิดชู
2.เด็กหญิง แพรวา นางวงษ์
3.เด็กหญิง ปาลิษา ห่อทรัพย์
1.นางสาว ทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ
2.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง อมลธีรา พรมลีทา
1.นาง กนกวรรณ แสงทอง
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง นลินนิภา สงคราม
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง ศรนันท์ กิ่งก้าน
1.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กชาย ศิวกร แก้วธานี
2.เด็กชาย อพิรักษ์ นางวงษ์
3.เด็กชาย อนุชิต ทุมมา
1.นาง เพชรรินทร์ ชูเกียรติ
2.นางสาว นฤภา สังลา
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง พรธิดา วันทะวงค์
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา บุญสมาน
1.นาง กรกนก พลนงค์
2.นางสาว นฤภา สังลา
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
71
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง ปานตา ศรีภิรมย์
2.เด็กหญิง ปริยาภัทร แหนงวงค์
1.นางสาว ทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ
2.นางสาว ณัฐธิดา สุทธิสัย
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
91
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง รจนา นางวงศ์
2.เด็กหญิง พัชราดา ปลื้มใจ
3.เด็กหญิง พัชราพร สายทอง
1.นาง กรกนก พลนงค์
2.นางสาว พรรณี สมใจหวัง
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
86.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
2.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทค้า
3.เด็กหญิง สุริยาพร พรมชาติ
4.เด็กหญิง จุฑามาศ ทนที
5.เด็กชาย ณัฐพร คำเรืองศรี
6.เด็กชาย วีรเทพ โชติจันทร์เรือง
7.เด็กชาย วรเชรษ ทองสูรย์
8.เด็กชาย สิทธิภิรมย์ พรมเม้า
1.นาง กรกนก พลนงค์
2.นางสาว จริยาภรณ์ โทศก
19 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
85
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กชาย ณัฐชนน ทุมทอง
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา ดังชัยภูมิ
3.เด็กหญิง พชรอร แสวงการ
1.นางสาว พรรณี สมใจหวัง
2.นาง กรกนก พลนงค์
20 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
74
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กชาย ยลดา แก้วกลม
2.เด็กหญิง พชรอร แสวงการ
3.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ไทยบู่
1.นางสาว พรรณี สมใจหวัง
2.นาง กรกนก พลนงค์
21 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง เปรมปรีดิ์ คำศรี
2.เด็กหญิง พิชชาภา ทองเติม
1.นางสาว ทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ
2.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
22 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
69
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กชาย ณัฐภัทร สอพอง
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
23 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
66.75
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง จุฑามาศ ทนที
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
24 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
56.5
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทค้า
2.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
3.เด็กหญิง สุริยาพร พรมชาติ
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
2.นาง กรกนก พลนงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com