#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ สุภาพ
2.เด็กชาย อธิวัฒน์ สีแก่
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย กนต์ธีร์ ประทุมวงค์
2.เด็กหญิง ปาริชาติ กวางลา
3.เด็กหญิง ลลิตา ติงสะ
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง สุวรรณี ประทุมวงค์
2.เด็กหญิง อรทัย คำเหลือ
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
66
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย ธนพร แก้วสิมมา
1.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
60.7
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง ลลิตา ติงสะ
1.นาย เสมอ สีน้อย
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
72
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง ศศิธร ติงสะ
2.เด็กหญิง วริศรา เบ็ญมาส
1.นาย เสมอ สีน้อย
2.นาง เอมอมร วงศ์แก้ว
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
74
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ กวางลา
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
58
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง ปาริชาติ กวางลา
1.นาย เสมอ สีน้อย
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ เค้าดี
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
83
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย ปัณณวิชย์ สุภาพ
2.เด็กหญิง พีรยากร ปะธิเก
3.เด็กหญิง ศิรินทร์ทิพย์ พิพิทศาลา
4.เด็กชาย ภาณุสรณ์ ประจันทร์
5.เด็กชาย วิทวัส ปะทิสอง
1.นาง ถาวรมิน งามเนตร
2.นาง เอมอมร วงศ์แก้ว
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง ปาลิตา มะโนชาติ
1.นาง ถาวรมิน งามเนตร
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ ติงสะ
2.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ กวางลา
1.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
2.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
91
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย กนต์ธีร์ ประทุมวงค์
2.เด็กหญิง ลลิตา ติงสะ
1.นาย เสมอ สีน้อย
2.นาง เอมอมร วงศ์แก้ว
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
67
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง วายุรี ประทุมวงค์
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย โกมินทร์ มาลาจันทร์
1.นาย เสมอ สีน้อย
16 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย ปัณณธร ติงสะ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ วรเชษฐ
3.เด็กหญิง ศตพร ประทุมวงค์
1.นางสาว รุจจิราภรณ์ ติงสะ
2.นางสาว หัสญา เชิดชู
17 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
77
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง โชติมา อบอุ่น
2.เด็กชาย ไกรวิชญ์ รุ่งวิริยะชัย
3.เด็กหญิง ปัญจรัตน์ เสือเฒ่า
1.นางสาว รุจจิราภรณ์ ติงสะ
2.นาง อำคา สร้อยสุวรรณ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com