#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
83.67
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย วิวัฒน์ พากเพียร
2.เด็กชาย พิเชษฐ์ แจ่มใส
3.เด็กชาย ธนพล ไก่แก้ว
1.นาง บุญส่ง สีน้อย
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.5
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย พิสุทธิ์ศิลป์ เสมารัตน์
2.เด็กชาย จีรภัทร เอี่ยมประโคน
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ภูวนนท์ ธรรมศรี
2.เด็กชาย เจตน์สฤษฏิ์ ย่อแสง
3.เด็กชาย ณัฐชนน เพ็ชรนิล
1.นาง บุญส่ง สีน้อย
2.นาย ปราโมทย์ ไพรบึง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
27.27
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ ยองใย
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
66
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย บวร ประหยัด
1.นาง อรทัย ยวนพันธ์
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ลภัสรดา ใหญ่จันทึก
2.เด็กหญิง ช่อผกา ดวงจันทร์
3.เด็กหญิง กฤตติกา บุรุษสุจริต
4.เด็กหญิง พรนภา คงสมพงษ์
5.เด็กหญิง ธันยพร ดวงมณี
6.เด็กหญิง ณัฐณิชา จรรยา
1.นาง อรทัย ยวนพันธ์
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
86.66
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ประปรุง
2.เด็กชาย ณัฐพัฒน์ โพนหนา
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
87
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กัลยา ยวนจิตร
2.เด็กหญิง วรรณิศา วงษ์พิทักษ์
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย โพธิกร อรรถชัยศิริ
2.เด็กชาย ณัฐยศ หาญศึก
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
10 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ปพิชญา สุทธิธรรม
2.เด็กหญิง นุชรี ตาชั่ง
3.เด็กหญิง รุ่งทิวา พงษ์วัน
1.นาง สายแก้ว แซ่เซียว
11 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สิริกัญญา วะภา
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
12 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
71
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ปิยนันท์ ทองมนต์
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
13 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
61
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ภูชิสส์ ย่อแสง
1.นาง อรทัย ยวนพันธ์
14 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง นริศรา เยาวเรศ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ แก้ววงษา
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
15 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา พุ่มไม้
2.เด็กหญิง วรฤทัย ยุนสระน้อย
3.เด็กหญิง เนตรดาว นันทะเสน
1.นาง สมหมาย วรเชษฐ
2.นาง สุปราณี ศิริศิลป์
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
67
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ขวัญหทัย สิมดี
2.เด็กหญิง กุลนิดา รินทอง
3.เด็กหญิง ชมพูนุช รุ้งแวง
4.เด็กหญิง ปริยาภัทร ประเสริฐชาติ
5.เด็กหญิง กรองแก้ว เยาวเรศ
6.เด็กหญิง จิรนันท์ แสงจันทร์
1.นาง นภัสชล พูลศรี
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง อาทิตยา อาการ
2.เด็กหญิง ปัญญาพร เครือพันธ์
3.เด็กหญิง ริมล นนทศรี
1.นาง พิสมัย สารารัตน์
18 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง พรรณพัชร ไชยวิเศษ
2.เด็กหญิง ปิยะชนก พนาลัย
3.เด็กหญิง อุไรวรรณ จำปาสิม
1.นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
19 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
86.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ดาณิมา ประเสริฐชาติ
2.เด็กหญิง ชิดชนก ผิวอ่อน
1.นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง รุจิรา วรเชษฐ์
2.เด็กหญิง รุ่งนภา ยวนเชย
3.เด็กหญิง เย็นฤดี นันทเสน
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ไพศิฐ โสภา
1.นาง ธิดารัตน์ วงศ์แก้ว
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง พลอย นานอก
2.เด็กชาย อดิศร เบ็ญมาศ
3.เด็กชาย ภัทรธร ทัพด้วง
1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
2.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
23 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ธนกร นิลเพชร
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
24 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย รัตนศาสตร์ ปรารถนา
1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
72
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ปริญญา อบอุ่น
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
63
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย วริชชวิทย์ บุญยืน
1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
27 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย เนติพงษ์ ใหญ่รัมย์
2.เด็กหญิง พัตราภรณ์ อบอุ่น
1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
71.25
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ แสงชัจจ์
2.เด็กหญิง ธีราภรณ์ พิมพ์รส
3.เด็กหญิง สาริณี แปลงดี
4.เด็กหญิง อรุณรัตน์ จันดี
5.เด็กหญิง ภคพร ยอดแสง
1.นาง ศรีสมร พะวงษ์
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
83.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ปวริศา เกษาชาติ
2.เด็กหญิง ณิชากร พิมพ์ชัย
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ประทุมมาศ
4.เด็กหญิง นาขวัญ พะวงษ์
5.เด็กหญิง นิลประดับ วรจักร
1.นาง นภัสชล พูลศรี
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สุพิชชา ช่างทองมะดัน
2.เด็กหญิง อ้อมขวัญ น้อยวิบล
3.เด็กหญิง มินธิดา พลค้า
4.เด็กหญิง สิริลดา สุวรรณศรี
5.เด็กหญิง จรินญา เกษะ
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
2.นาง ลักขณา ยศอาลัย
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ชนนินท์ อาการ
1.นาง ศรีสมร พะวงษ์
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง พรพิมล ไกรรักษ์
1.นาง นภัสชล พูลศรี
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย มณฑล หม่อยหลง
2.เด็กชาย มงคล กลำเงิน
3.เด็กชาย พัชรพล พงษ์พันธ์
1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง เนตรนภา คำภา
2.เด็กชาย พานเพ็ชรแท้ นิลเพชร
1.นาง ศรีสมร พะวงษ์
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง นงนภสร แสงเหลือง
2.เด็กชาย ก้องภพ พิพัฒน์ปัณณวัฒน์
1.นาง นภัสชล พูลศรี
36 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
55.38
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย พิชญะ นิลเพชร
2.เด็กชาย นราธิป แสงสี
1.นาย ตรีเนตร วงศ์ทวี
37 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย วุฒิชัย วรเชษฐ
2.เด็กชาย พิชญะ นิลเพ็ชร
1.นาย ตรีเนตร วงศ์ทวี
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ณัฐพล พลชาติ
2.เด็กชาย ณัฐพล ใจบุญ
3.เด็กชาย สิริศักดิ์ เย็นใจ
1.นาง ธิดารัตน์ วงศ์แก้ว
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย สิทธิชัย จำปาศรี
2.เด็กหญิง มณีบัวแก้ว อบอุ่น
3.เด็กหญิง ภัทรวรรณ นิลเพ็ชร
1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย พัชฏะ นิลเพชร
2.เด็กชาย ภูชิต รอดอยู่
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย สุพันธ์ ศรีลาคำ
2.เด็กชาย จิราศักดิ์ ทุชุมพู
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
42 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ทิพย์มณี ประทุมวงศ์
1.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
43 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย อมอญชัย ประทุมวงศ์
1.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ปาริชาติ ดาวขาว
1.นางสาว ธนาภรณ์ เครือพันธ์
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
65
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์เกษ
1.นางสาว ธนาภรณ์ เครือพันธ์
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
74
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ลักษมีกานต์ บัวดง
1.นางสาว ธนาภรณ์ เครือพันธ์
47 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย มณฑล หม่อยหลง
1.นาง พิสมัย สารารัตน์
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
79
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ภูวนัตถ์ เครือปุก
2.เด็กชาย พิพัฒน์พล แสนเมือง
1.นางสาว ธนาภรณ์ เครือพันธ์
2.นาง สมหมาย วรเชษฐ
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ดาณิมา ประเสริฐชาติ
2.เด็กหญิง ชิดชนก ผิวอ่อน
1.นาย พิเชษฐ์ ลุนจักร
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
87
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ชญานิน ติงสะ
2.เด็กชาย ณัฐพล ปรือปรัง
3.เด็กชาย สุปัญญา ศรีสุวรรณ์
1.นาย พิเชษฐ์ ลุนจักร
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ศุภณัฐ ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ขันธ์แก้ว
3.เด็กชาย สมรรถชัย พะวงษ์
1.นาย พิเชษฐ์ ลุนจักร
52 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง จุฑามาศ แก้ววงษา
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
53 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
71.75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ดุลยเกียรติ แก้วสุวรรณ
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
54 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.5
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย บวร ประหยัด
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
55 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
73
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง นริศรา เยาวเรศ
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
56 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง นันทนา มะโนชาติ
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
57 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง รุจิรา วรเชษฐ
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
58 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
80
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย คณิศร สันทัด
2.เด็กชาย ชัชรินทร์ ทองมนต์
3.เด็กชาย ธีรภัทร พลชาติ
1.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
59 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง รัญชนา คำโท
2.เด็กหญิง วรัญชญา พะวงษ์
3.เด็กหญิง ขวัญจิรา ย่อมมี
1.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
60 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง รัตติกาล สายทอง
2.เด็กหญิง ชุติมา ยะลา
3.เด็กหญิง วรรณกานต์ อบอุ่น
1.นาง สายแก้ว แซ่เซียว
61 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ขนิษฐา ธรรมคุณ
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
62 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย รัตนศาสตร์ ปรารถนา
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
63 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ธิดาเทพ ยวนพันธ์
2.เด็กชาย วิชัย นิลเพชร
1.นางสาว ธนาภรณ์ เครือพันธ์
64 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80.75
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ลภาภัทร ทุมมา
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
65 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
81.06
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง พรสวรรค์ จันดี
1.นาง อรทัย ยวนพันธ์
66 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
73
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ชัยวงษา
2.เด็กหญิง กนกวรรณ พาลี
3.เด็กหญิง นันทิดา จันทนา
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
2.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
67 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
58.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ประทุมวงค์
2.เด็กหญิง ไอลดา หาญสู้
3.เด็กหญิง ประภัสสร ย่อแสง
1.นาง อรทัย ยวนพันธ์
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กนกนิภา พุ่มไม้
2.เด็กหญิง พิมพิศา ไก่แก้ว
3.เด็กหญิง ธนาพร ยวนชื่น
4.เด็กหญิง พัชรี พันธ์ทอง
5.เด็กหญิง ธิดาเทพ ยวนพันธ์
6.เด็กหญิง ขวัญหทัย สิมดี
7.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นิลเพชร
8.เด็กหญิง จิตสุภา สายทอง
9.เด็กหญิง จีรนันท์ วงษ์นิล
10.เด็กหญิง มิ่งขวัญ หม่อยหลง
1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com