#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
75.67
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย อรัญชัย เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง ลิตาภรณ์ เข้าครอง
3.เด็กชาย ธนากร นางวงษ์
1.นางสาว เทพี ทองมล
2.นาง ประครอง บรรพชาติ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง พัสน์นันท์ เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง ณัชนาพร ไชยพันธ์
1.นาง จิรญา นวนแย้ม
2.นาง ปทุมวะดี ไกรรักษ์
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธิวาพร พิมูลชาติ
2.เด็กหญิง อถดมศรี นามวิชา
3.เด็กชาย อินธิเดช เกษาชาติ
1.นาง เทพี ทองมล
2.นาง วิไล เครือพันธ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
71.21
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ญานิศา ศรีสุข
1.นาง วิไล เครือพันธ์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
60
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นันทฉัตร ติงสะ
1.นาง ประครอง บรรพชาติ
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
65.16
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย มิ่งทรัพย์ คำเหลือ
2.เด็กชาย กิตตินันท์ พาลี
3.เด็กชาย อนุวัฒน์ มะโนชาติ
4.เด็กชาย โรจน์ศักดิ์ ชูใจ
5.เด็กชาย ปวริศ ชูใจ
6.เด็กชาย ธนงค์ชัย คำอุดม
1.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง จิรนันท์ บรรพชาติ
2.เด็กหญิง เกศนี พงษ์วัน
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาย จิรญา นวนแย้ม
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เกวลิน เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง ชุลีพร ไชยคง
3.เด็กหญิง พัชรพร บรรพชาติ
4.เด็กชาย เสกสรรค์ เค่ามั่น
5.เด็กหญิง ณัฏฐนิชา ติงสะ
6.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อบอุ่น
1.นาง อมรรัตน์ กองกาญจน์
2.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
9 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สถิตาภรณ์ ทองมี
2.เด็กหญิง นันทินี ชูใจ
3.เด็กหญิง รุ่งนภา เบ็ญมาส
4.เด็กหญิง ภัทรวรรณ พงษ์วัน
5.เด็กหญิง กาญจนา จรเด็ด
6.เด็กหญิง กรรณิกา เข้าครอง
1.นาง อมรรัตน์ กองกาญจน์
2.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วาสินี คูณผล
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อินทร์สำราญ
3.เด็กหญิง มลดา พิมูลชาติ
4.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เบ้ารัตน์
5.เด็กชาย อิทธิเดช สายสินธุิ์
1.นางสาว ขวัญชนก ศรีขาว
2.นาง จีรนุช บรรเทา
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
83.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง พัชราภา มั่นคง
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ สายสินธ์ุ
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
12 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง จิรภัทร ผดุงลาภพิสิฐ
2.เด็กหญิง อนัตยา มาสยา
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง ปทุมวะดี ไกรรักษ์
13 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
86
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง จิรภัทร ผดุงลาภพิสิฐ
2.เด็กหญิง อนันยา มาสยา
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ณิรัชฌา อบอุ่น
2.เด็กหญิง จิราพร นิลเพชร
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง ปทุมวะดี ไกรรักษ์
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ วิเศษจันทร์
2.เด็กชาย ธนโชติ การพงษ์
1.นาง ปทุมวะดี ไกรรักษ์
2.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
16 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
67
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เมทินี เศษกัณฑ์
1.นาง ทองสุข บุญตา
17 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กรรณิกา อายุวงษ์
1.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
18 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วันนา คำเหลือ
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
19 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง แก้วมณี กัณหา
1.นาง ลิธานันท์ คำโท
20 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
76
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ เทศะบำรุง
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
21 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
72
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วาสินี คุณผล
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
22 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
73
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ชุลีพร ไชยคง
2.เด็กหญิง พรพิมล เลิศรู้
1.นาง ประครอง บรรพชาติ
23 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นงค์นุช เทศะบำรุง
2.เด็กหญิง กาญจนา จรเด็ด
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
2.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
24 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ยุภาวดี เบ็ญมาศ
2.เด็กหญิง ยุพดี ไชยคง
3.เด็กหญิง เพียงใจ คมใสย์
1.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
2.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย อัครชัย กันสุมาโส
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ผิวละเอียด
3.เด็กชาย ทศพล เบ็ญมาส
4.เด็กชาย ธีรพงษ์ จันที่สุด
5.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ ประทุมวงษ์
6.เด็กชาย ปัณณ์วัฒน์ กลั่นสะเดา
1.นาย เสนีย์ สมเสนาะ
2.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย สายชล เค่ามั่น
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ไกรวิชญ์ เบ็ยมาส
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
28 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วรนุช วชิระนาวิน
2.เด็กหญิง ํธัญญลักษณ์ กำสุข
3.เด็กหญิง พิไลวรรณ ชูใจ
1.นาง จริยาวดี กาณวงศ์
2.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
29 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง พรทิพย์ ชูใจ
2.เด็กชาย เจษฎางค์ ธูปเทียน
3.เด็กชาย อภิวัฒน์ ประทุมวงษ์
1.นาง จริยาวดี กาณวงศ์
2.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
30 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ไชยธงรัตน์
2.เด็กหญิง นันทิมา ย่อมมี
3.เด็กชาย คเณศวร ละมูล
1.นาง จริยาวดี กาณวงศ์
2.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
31 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ นิละพัฒน์
2.เด็กหญิง ปฐมวรรณ ชูชื่่น
3.เด็กหญิง อารีย์ มะโนชาติ
1.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
2.นาง จริยาวดี กาณวงศ์
32 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย สุริยา ย่อชัย
1.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
69
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ศุภาพิชญ์ ดอนชัย
1.นาย วัชระ สุรวิทย์
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
69
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วิมลรัตน์ จันที่สุด
1.นางสาว วรรณภา บุญแสน
35 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วสันต์ อบอุ่น
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ใจเรือง
2.เด็กหญิง กรณ์นิภา คำอุดม
1.นางสาว วรรณภา บุญแสน
2.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
37 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
71
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ศักนรินทร์ พันธ์แก่น
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
38 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ละครลำ
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
39 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ประกายดาว ตาชั่ง
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
40 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรอนงค์ ตาชั่ง
2.เด็กชาย วีรภัทร จันดี
1.นาง วิไล เครือพันธ์
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กฤตน์มงคล สายสังข์
2.เด็กหญิง กนกวรรณ อบอุ่น
3.เด็กหญิง กฤตาณี วิพรรณะ
4.เด็กหญิง ปวีณา กินะสีทา
5.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ คูณสม
1.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
2.นางสาว กรรณิการ์ ชะฎาทอง
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
89.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ดวงแก้ว ชูใจ
2.เด็กหญิง รัตติกานต์ พิมพ์พา
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา บรรพชาติ
4.เด็กหญิง นันทรัตน์ บุญร่วม
5.เด็กหญิง ผกายวัลย์ นิลเพ็ชร
1.นาง จีรนุช บรรเทา
2.นางสาว กนกวรรณ สีหบัณฑ์
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ประพิมพร เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง ชญานุช สินไทย
3.เด็กชาย ธวัชชัย ศรีกงเหนือ
4.เด็กชาย ภักดี ไพรบึง
5.เด็กชาย ธนภัทร คำเหลือ
1.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
2.นางสาว กัลยา พลจันทึก
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สารพงษ์
2.เด็กชาย ภานุพงษ์ เบ็ญมาส
3.เด็กชาย เทิดศักดิ์ พิงพวย
4.เด็กหญิง ชุติมา ประทุมวงค์
5.เด็กหญิง ศศิธร ชูใจ
1.นาง จีรนุช บรรเทา
2.นาง อมรรัตน์ กองกาญจน์
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุนิสา สิงห์ซอม
1.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ฉัตรสุดา วะภา
1.นางสาว กนกวรรณ จันทร์เพ็ง
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วีรยุทธ มะโนชาติ
1.นาง จีรนุช บรรเทา
48 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ดวงจันทร์
2.เด็กชาย ณํฐวุฒิ อบอุ่น
3.เด็กชาย อำนาจ พาลี
1.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
2.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ศิวกร ละมูล
2.เด็กหญิง นภัสสร ธงอาสา
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนภัทร เพียชิน
2.เด็กหญิง รัตนาวดี คูณสม
1.นาง วิไล เครือพันธ์
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรอุมา ชูใจ
2.เด็กชาย สนธยา สะใบ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง นฤมิตร ถันทอง
52 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กิ่งแก้ว อุไรรัตน์
2.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ สะใบ
3.เด็กหญิง เบญญาภรณ์ ประทุมวงค์
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
2.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
53 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย สุวัฒน์ชัย พันมาลี
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ มะโนชาติ
3.เด็กชาย พิสิษฐ์ ชูใจ
1.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
2.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
54 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
91.92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กล้ากวี วรเชษฐ์
2.เด็กชาย พรพิพัฒน์ มะโนชาติ
1.นาย วัชระ สุรวิทย์
55 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย นิตินัย นันกระโทก
2.เด็กชาย พิริยะพงษ์ ติงสะ
1.นาย วัชระ สุรวิทย์
56 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ ศรีวงศ์
2.เด็กชาย ฐิติรัตน์ รัตนถาวร
3.เด็กชาย ไทตชา คำเพ็ชร
1.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
2.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
57 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ก้องเกียรติ โคนาบาล
2.นาย รณรต สายชม
1.นาย จักรพงษ์ แสงทอง
58 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย มงคล อบอุ่น
2.เด็กชาย ศราวุฒิ ประทุมวงค์
1.นาง จิรญา นวนแย้ม
2.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
59 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย อาทิตย์ คำเหลือ
1.นาย จักรพงษ์ แสงทอง
60 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง บุรินทร์ พะวงษ์
1.นาย จักรพงษ์ แสงทอง
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย อดิเทพ นัยนิตย์
1.นาย จักรพงษ์ แสงทอง
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ชลธิชา นางวงษ์
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
68
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ คมขันธ์
1.นาย จักรพงษ์ แสงทอง
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย เกริกพล เทศะบำรุง
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ ประทุมวงษ์
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
66 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ฉันทนา มะโนชาติ
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อชิรญา นรชาติ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ทิพย์จุฑา ไชยคง
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
69 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ปลาทอง
1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
70 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย เทวธรรม ชัยรัมย์
1.นาง จีรนุช บรรเทา
71 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นัฏฐนิชา ติงสะ
1.นาง ศศิตา แผ่นทอง
72 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
79.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธนพร คำเหลือ
1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
73 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.25
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง บุญยวีย์ จิตประพันธ์
1.นาง จีรนุช บรรเทา
74 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ประทุมวงค์
1.นาง จีรนุช บรรเทา
75 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ชุติมา ประทุมวงค์
1.นาง จีรนุช บรรเทา
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
93.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นันทิดา อิ่มอ้วน
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา ตาพราว
3.เด็กหญิง มุทิตา ชั้นชาติ
4.เด็กหญิง นิธินันท์ สะใบ
5.เด็กหญิง ยศกร ประทุมวงษ์
6.เด็กชาย พสุเทพ อบอุ่น
7.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อบอุ่น
8.เด็กชาย สุธิมนต์ เสาศิริ
1.นาย เกษม พันธ์แก่น
2.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อชิรญา วอทอง
2.เด็กหญิง ผกามาศ ชูใจ
3.เด็กหญิง พิไลวรรณ ชูใจ
4.เด็กหญิง อนันตญา สาลีพรม
5.เด็กหญิง ผ่องมุณี ประเสริฐชาติ
6.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำทูล
1.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
2.นาย เกษม พันธ์แก่น
78 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย อัมรินทร์ หาญศึก
1.นาง จีรนุช บรรเทา
79 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ไชยธงรัตน์
1.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
80 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง รัตติยา สายสินธุิ์
1.นาง ลิธานันท์ คำโท
81 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง จิรนันท์ บรรพชาติ
2.เด็กหญิง อรอุมา ชูใจ
3.เด็กชาย ก้องเกียรติ โคนาบาล
4.เด็กชาย อนุชา มะโนชาติ
5.เด็กชาย เจตรินทร์ สังข์สุทธิ์
6.เด็กชาย รัชชานนท์ คำทูล
1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
2.นางสาว กัลยา พลจันทึก
3.นางสาว กนกวรรณ จันทร์เพ็ง
82 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ชนัฎฎา รัตพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา เบ็ญมาส
3.เด็กชาย ทินกร ฤทธิ์ลือไกร
1.นาง นฤมิตร ถันทอง
2.นาย เกษม พันธ์แก่น
83 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง บุณญาภรณ์ รุ่งแสง
2.เด็กหญิง จิราพัชร บรรพชาติ
3.เด็กหญิง ทักษพร ธงอาษา
1.นางสาว ยุพดี ย่อมมี
2.นาง ณัฐกัญญา ดวงมาลา
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
88.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ศิรประภา ศรีกะชา
2.เด็กหญิง บุญยวีย์ จิตประพันธ์
3.เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ เบ็ญมาส
1.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
2.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อนันตญา สาลีพรม
2.เด็กหญิง อรุญรัตน์ เชิดทอง
3.เด็กหญิง ธนกฤต วงษ์วรรณ
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
2.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุวิมล คำเหลือ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
87 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนศักดิ์ สระแก้ว
1.นาง จีรนุช บรรเทา
88 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วรนุช วชิระนาวิน
1.นาง จีรนุช บรรเทา
89 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา กุลเดช
1.นาง จีรนุช บรรเทา
90 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ชลภัทร บรรพชาติ
1.นาง จีรนุช บรรเทา
91 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย นันทฉัตร ติงสะ
2.เด็กหญิง ชนินาถ คำเหลือ
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ แก้วแวงสิ่ว
4.เด็กหญิง วิมลรัตน์ รุ่งเรือง
5.เด็กหญิง วิมลเกศ รุ่งเรือง
6.เด็กหญิง อรทัย คำเหลือ
7.เด็กหญิง พิชญาภัค ดวงจันทร์
8.เด็กหญิง สโรชา สมบุญโสด
9.เด็กหญิง ภัทรวดี ละครลำ
10.เด็กหญิง อรพิมล เลิศรู้
11.เด็กหญิง พิมพ์ทิพย์ นนทบุตร
12.เด็กหญิง ธนัชชา พุ่มไม้
13.เด็กหญิง วินัดดา ชัยบุตร
14.เด็กหญิง ฉัตรสุดา วะภา
15.เด็กหญิง มีสุข มะโนชาติ
1.นาย เสนีย์ สมเสนาะ
2.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
3.นางสาว กัลยา พลจันทึก
4.นางสาว กนกวรรณ จันทร์เพ็ง
92 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธีรดา ประทุมวงค์
2.เด็กหญิง ขวัญพร สมเสนา
1.นาย เสนีย์ สมเสนาะ
93 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนัฐชัย สีแสง
2.เด็กหญิง สนธยา สะใบ
1.นาย เสนีย์ สมเสนาะ
94 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วิสิทธิ์ ติงสะ
2.เด็กชาย พีรพล ทาเสาร์
1.นาง จิรญา นวนแย้ม
2.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
95 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
76.76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ประพิมพร เบ็ญมาศ
1.นาง ศศิตา แผ่นทอง
96 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
89.38
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ยศกร ประทุมวงษ์
1.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
97 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นภสร เบ็ญมาส
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
98 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
74
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เขมนิศ วิพรรณะ
2.เด็กหญิง อรปรียา จันทนา
3.เด็กหญิง ขวัญฤดี จันดี
1.นาง เทพี ทองมล
2.นาง วิไล เครือพันธ์
99 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
39
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ศิรประภา ศรีกะชา
2.เด็กหญิง นันทิดา อิ่มอ้วน
3.เด็กหญิง กานต์ธิดา ตาพราว
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
2.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
100 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรอุมา ชูใจ
2.เด็กหญิง พรรณภนา เบ็ญมาส
3.เด็กชาย สนธยา สะใบ
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
2.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
101 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
67.7
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย อดิเทพ นัยนิตย์
2.เด็กชาย ปวริศ ชูใจ
1.นาย วัชระ สุรวิทย์
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย เทวธรรม ชัยรัมย์
2.เด็กชาย ทรงเกียรติ นิละพัฒน์
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แทนคอน
4.เด็กชาย สิทธิพล หาญศึก
5.เด็กชาย มีสุข มะโนชาติ
6.เด็กหญิง กนกวรรณ ชูใจ
7.เด็กหญิง รัศมีจันทร์ นรชาติ
8.เด็กหญิง พัชรินทร์ ยงรัมย์
9.เด็กชาย วิสุทธิ์ศักดิ์ พันธ์แก่น
10.เด็กชาย มงคล พันธ์แก่น
1.นาง จีรนุช บรรเทา
2.นางสาว กนกวรรณ จันทร์เพ็ง
3.นางสาว กรรณิการ์ ชะฎาทอง
103 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วรานุช บรรพชาติ
2.เด็กหญิง อัจฉริยาภรณ์ นาคกิ่ง
3.เด็กชาย ปรัชญา ใจเย็น
1.นางสาว วรรณภา บุญแสน
2.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com