#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย กฤษดา เกตุพงษ์
2.เด็กหญิง จินตนา ศิลาวงษ์
3.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ทองกล่ำ
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
82.66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ณัฐณิชฌา แสงฉวี
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา เสลา
1.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
44.7
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ดำรง ดวงเด่น
1.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แจ่มเพ็ง
2.เด็กหญิง ภัทรวดี พันทอง
3.เด็กหญิง พิชญาภา จันทรมานนท์
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อติลักษณ์ ใจมั่น
2.เด็กหญิง สุภาพร เปรียบเเทียบ
1.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
49
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง วันเพ็ญ พาลี
1.นาง แสนสุดี เทศะบำรุง
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
69
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง สุทธิดา คนสวย
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
8 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
67
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา อาการ
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
9 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
69
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อรปรียา ถันทอง
2.เด็กหญิง วาเลนไทน์ ราศรี
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
94.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง สุภาพร เปรียบเทียบ
2.เด็กชาย อดิลักษณ์ ใจมั่น
3.เด็กชาย อิสรายุทธ จันทรกรณ์
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
11 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง นารีนาฎ บัวจันทร์
2.เด็กชาย นลธวัช มาลี
3.เด็กชาย เขมนันท์ ทำมาทอง
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
12 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
89.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย พรภวิษย์ โพธิ์ชัยนนท์
2.เด็กชาย อภิรักษ์ แก้วอนันต์
1.นาย สนอง ชมคำ
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
72
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ไหมทอง ปรางทอง
2.เด็กหญิง ณัฐพร หลักทอง
3.เด็กหญิง เจนนี่ วงษ์ป้อง
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
2.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อลิสา สืบกำปัง
2.เด็กชาย ปรเดช นวนิล
3.เด็กชาย อนุพนธ์ กาลพัฒน์
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อรุณรัตน์ อาการ
1.นาง กลอยใจ อาการ
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
65
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย วุฒิชัย กอดทอง
1.นาง กลอยใจ อาการ
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พันธ์แก่น
2.เด็กชาย วีรภัทร วรเชษฐ
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
86
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ดำรง ดวงเด่น
2.เด็กหญิง ดวงกมล เครือบุตร
1.นาย มหาราช สายเนตร
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
84
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ปิยทัศน์ ทรงทัน
2.เด็กหญิง กาะเกศ ถันทอง
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ พงษ์ถิ่ง
2.เด็กชาย รัตนศักดิ์ นิละนนท์
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศุภศร
1.นาย มหาราช สายเนตร
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย สิรสิทธิ์ สงคราม
2.เด็กชาย อภิรักษ์ แก้วอนันต์
1.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย เขมทัศน์ พันธ์ทอง
2.เด็กชาย ณัฐพล ทัดสา
1.นาย สนอง ชมคำ
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย กิตติชัย ถันทอง
2.เด็กชาย วัชระ หาญศึก
3.เด็กชาย ธนภัทร ลุนจักร
1.นาย มหาราช สายเนตร
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย กรัณฑา กาลพัฒน์
2.เด็กชาย อดิศร อารมสวะ
1.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ อาการ
2.เด็กชาย วีรยุทธ นางวงค์
3.เด็กชาย ปิยพัฒน์ พงษ์กิ่ง
1.นาย มหาราช สายเนตร
26 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อนุพล กาลพัฒน์
1.นาย มหาราช สายเนตร
27 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย นนทกร แก้วกนก
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
69
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อนุพนธ์ กาลพัฒน์
1.นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
68
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธนภัทร นาคอึ่ง
1.นาย มหาราช สายเนตร
30 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ นิระเม็ด
1.นาย บุญส่ง สายลาด
31 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อาทิตยา ทุมดวง
2.เด็กชาย ครองลาภ สาสิทธิ์
3.เด็กชาย บัญชา โกศล
4.เด็กชาย ไชยวัฒน์ กาลพัฒน์
5.เด็กหญิง อรวรรณ ยวนเชย
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นาย มหาราช สายเนตร
3.นางสาว มนฤดี พิมมาศ
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศุภศร
2.เด็กชาย ปรเดช นวนิล
1.นาง แสนสุดี เทศะบำรุง
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ณัฐชพน พาลี
2.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ทองกล่ำ
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธนภัทร นาคอึ่ง
1.นาย บุญส่ง สายลาด
35 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
73.5
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ชัยมงคล พาลี
2.เด็กชาย จิรายุ ติงสะ
3.เด็กชาย ปองศักดิ์ คงสนิท
1.นาย บุญส่ง สายลาด
2.นาง สมบัติ หนองม่วง
36 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
68
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธีรเทพ นิสัย
2.เด็กหญิง ฐิติชญาน์ แก้วอนันต์
3.เด็กหญิง กัญญาภัค แก้วกนก
1.นาย บุญส่ง สายลาด
2.นาง สมบัติ หนองม่วง
37 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ปรียานุช โทศก
2.เด็กหญิง จินตนา ศิลาวงค์
1.นาย มหาราช สายเนตร
38 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
68.5
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อาทิตยา ทุมดวง
1.นาง สุดาพร สารพัฒน์
39 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78.33
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา ทุมดวง
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
40 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
61
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ศศิธร แก้วมณี
2.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา พงษ์กิ่ง
3.เด็กชาย ดำรง ดวงเด่น
1.นาง แสนสุดี เทศะบำรุง
41 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย เจษฎาพร ปราบเสียง
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศุภศร
1.นาย สนอง ชมคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com