#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
74.5
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง นันทิษา ดีตะคบ
2.เด็กหญิง จิรัชญา ลิลาศ
3.เด็กชาย ชัยมงคล ประเสริฐชาติ
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย รัตนะ แท่นมณี
2.เด็กหญิง กุลจิรา แก้วสุรินทร์
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
21.21
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง หทัยทิพย์ วันนา
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
67
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา พุทธพันธ์
2.เด็กหญิง ณภัทร ประทุมวงค์
3.เด็กหญิง สิริมาส เบ็ญมาส
1.นางสาว ปนัดดา พรมมาสุข
2.นางสาว กนกอร คำนึง
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ณัฐริกา แก้วสุรินทร์
2.เด็กหญิง เกษร ศรียงยศ
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว กนกอร คำนึง
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง เกษร ศรียงยศ
2.เด็กหญิง ณัฐริกา แก้วสุรินทร
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว กนกอร คำนึง
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ณัฐยุพา พันธุ์จันทร์
2.เด็กหญิง อรนิภา เถาวันดี
3.เด็กชาย จารุกิตต์ ลิลาศ
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ปกรวุฒิ เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง วิญาดา ติระบาล
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นาง เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ยุวรัตน์ ติงสะ
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
11 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
62
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง นิภารัตน์ แสงมาส
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
12 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
66
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ณัฐริกา แก้วสุรินทร์
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
13 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง อิสรีย์ ชูชื่น
2.เด็กหญิง อรอุมา บุญร่วม
3.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
2.นางสาว กิตติภรณ์ โทศก
14 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง สิริมาส เบ็ญมาส
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ อบอุ่น
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
27.5
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง สิริมาส เบ็ญมาศ
2.เด็กหญิง ณัฐริกา แก้วสุรินทร์
3.เด็กหญิง อรอุมา บุญรวม
1.นางสาว กนกอร คำนึง
2.นางสาว ปนัดดา พรมมาสุข
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
2.เด็กหญิง วิญาดา ติระบาล
3.เด็กหญิง ศริริกร ชั้นชาติ
1.นางสาว ปนัดดา พรมมาสุข
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
68
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง รัตติยา นันทสิงห์
2.เด็กหญิง เกษร ศรียงยศ
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ น้อยวงค์
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
76
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย รัตนะ แท่นมณี
1.นางสาว กนกอร คำนึง
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
52
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ชัยมงคล ประเสริฐชาติ
1.นางสาว กนกอร คำนึง
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง กุลจิรา แก้วสุรินทร์
1.นางสาว กนกอร คำนึง
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
63
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง รัตติยา นันทสิงห์
1.นางสาว กนกอร คำนึง
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
62
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ภาคิน ศรแก้ว
2.เด็กชาย จีรพัฒน์ วงค์ไชยา
3.เด็กชาย ธีรเทพ ใสศรีจันทร์
4.เด็กชาย จิรวัฒน์ สูงยิ่ง
5.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ทองใบ
1.นางสาว สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
72.33
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ชูชื่น
2.เด็กชาย ชัยมงคล ประเสริฐชาติ
3.เด็กชาย สรวิชญ์ จรเด็จ
4.เด็กชาย กฤษฎา คงโนนกอก
5.เด็กชาย วรสิทธิ์ กวางลา
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
65
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ ศรแก้ว
2.เด็กชาย วุฒิศักดิ์ โสตรทิพย์
3.เด็กชาย ชุติวัติ อินทร์ปอง
4.เด็กหญิง สุภาพร กว้างขวาง
5.เด็กหญิง รัตติยา นันทสิงห์
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ อบอุ่น
2.เด็กชาย ธนากร มะโนชาติ
3.เด็กหญิง จันทร์จิรา พุทธพันธ์
4.เด็กหญิง อรนิภา เถาวันดี
5.เด็กหญิง พิมพิกา พรมพิลา
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ผิวละเอียด
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ศิริกร ชั้นชาติ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ ชั้นชาติ
2.เด็กหญิง ยุวรัตน์ ติงสะ
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว กนกอร คำนึง
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย พงศธร ใจเย็น
2.เด็กหญิง นิภารัตน์ แสงมาส
1.นางสาว กนกอร คำนึง
2.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
61
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย อาทิตย์ อบอุ่น
2.เด็กหญิง ประกายดาว พวงพลอย
3.เด็กชาย กิตติพส โคสาสี
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง เกษร ศรียงยศ
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
67
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง กุลจิรา แก้วสุรินทร์
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย เกษร ศรียงยศ
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
83
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย อัฑฒกร จำแปงตา
2.เด็กหญิง หทัยทิพย์ วันนา
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว ปนัดดา พรมมาสุข
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ณัฐยุพา พันธุ์จันทร์
2.เด็กหญิง วิญาดา ติระบาล
1.นางสาว ปนัดดา พรมมาสุข
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
89
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ มะโนชาติ
2.เด็กหญิง อินทิยา โปร่งสันเทียะ
3.เด็กชาย รัตนะ แท่นมณี
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
88
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย จิรภัทร ใจคง
2.เด็กชาย โชคชัย ประทุมวงค์
3.เด็กชาย ปกรวุฒิ เบ็ญมาส
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
64.25
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ศรแก้ว
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
40 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย จีรพัฒน์ วงค์ไชยา
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
41 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
71
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง จิรัชญา ลิลาศ
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
42 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.25
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
43 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย วีรชิต พันธ์คำ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
44 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง สิริมาส เบ็ญมาส
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
45 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย สุรศักดิ์ วันนา
2.เด็กหญิง พิชญา พานทอง
3.เด็กหญิง ปัฐมาพร วันนา
1.นาง ประกายแก้ว สุขรี่
2.นางสาว รัตนาภรณ์ สุจันทา
46 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง หทัยชนก บุญครอง
2.เด็กหญิง ฤดี มะโนชาติ
3.เด็กหญิง พรทิพย์ โสตรทิพย์
1.นาง ศศิภัค ผู้มีสัตย์
2.นาง โชติกา ดวงจันทร์
47 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง รัตติยา นันทสิงห์
2.เด็กหญิง นิภารัตน์ แสงมาส
3.เด็กหญิง ศิริกร ชั้นชาติ
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
2.นางสาว กิตติภรณ์ โทศก
48 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ณัฐริกา แก้วสุรินทร์
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
49 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ก้องภพ มะโนชาติ
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
50 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
70
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย จารุกิตต์ ลิลาศ
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ อบอุ่น
3.เด็กชาย วีรชิต พันธ์คำ
4.เด็กหญิง อรนิภา เถาวันดี
5.เด็กหญิง สุภาพร กว้างขวาง
6.เด็กหญิง พิมพิกา พรมพิลา
7.เด็กชาย จิรพัฒน์ วงค์ไชยา
8.เด็กชาย จักรกฤษณ์ ศรแก้ว
9.เด็กชาย อัฑฒกร จำแปงตา
10.เด็กชาย ยุวรัตน์ โยธา
11.เด็กหญิง กนกวรรณ ผิวละเอียด
12.เด็กหญิง ยุวรัตน์ ติงสะ
13.เด็กหญิง กุลจิรา แก้วสุรินทร์
14.เด็กหญิง ิอิสรีย์ ชูชื่น
15.เด็กหญิง จันทร์จิรา พุทธนันธ์
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว ปนัดดา พรมมาสุข
3.นางสาว กนกอร คำนึง
4.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
51 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
65
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย นันทพัฒน์ ประทุมวงค์
2.เด็กชาย กฤษฎา คงโนนกอก
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
52 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
68.25
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง อินทิยา โปร่งสันเทียะ
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
53 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
70.25
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง วิญาดา ติระบาล
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com