1.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง ประธาน
2 นางวัจนาภรณ์ เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน รองประธาน
3 นายกิตติศักดิ์ คำภูเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นางสาวฉันทวี ผิวหอม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางอรทัย ยวนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ
2 0008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง ประธาน
2 นางวัจนาภรณ์ เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน รองประธาน
3 นางสาวฉันทวี ผิวหอม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายกิตติศักดิ์ คำภูเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
5 นางอรทัย ยวนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ
3 0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 นายเสมือน วรเชษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู ประธาน
2 นางวิมลรัตน์ ศรีสุนันท์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแก รองประธาน
3 นางสาวสุธิศา เมธาฐานวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ
4 นางสาวชื่นนภา ชูใจ ครูโรงเรียนบ้านตาแบน กรรมการ
5 นางขวัญพัฒน์ ขันทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
4 0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 นายเสมือน วรเชษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู ประธาน
2 นางวิมลรัตน์ ศรีสุนันท์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแก รองประธาน
3 นางสาวสุธิศา เมธาฐานวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ
4 นางสาวชื่นนภา ชูใจ ครูโรงเรียนบ้านตาแบน กรรมการ
5 นางขวัญพัฒน์ ขันทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
5 0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1 นายเสมือน วรเชษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู ประธาน
2 นางวิมลรัตน์ ศรีสุนันท์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแก รองประธาน
3 นางสาวสุธิศา เมธาฐานวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ
4 นางสาวชื่นนภา ชูใจ ครูโรงเรียนบ้านตาแบน กรรมการ
5 นางขวัญพัฒน์ ขันทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
6 0036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1 นายธัชชัย นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกวน ประธาน
2 นางเกษกนก ห่มเมือง ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ รองประธาน
3 นางจุไรรัตน์ ไชยมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางสุภาพร สมเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการและเลขานุการ
7 0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ ประธาน
2 นางคณิศรา ภู่ไหม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง รองประธาน
3 นางสุดาพร สารพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
4 นายวิศิษฎ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
5 นางสาวรุ่งฤดี บุญตา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
8 0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ ประธาน
2 นางคณิศรา ภู่ไหม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง รองประธาน
3 นางสุดาพร สารพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
4 นายวิศิษฎ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
5 นางสาวรุ่งฤดี บุญตา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
9 0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1 นายวิเชียร โพธิ์สาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นางสมสมัย วงวาฬ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นางสำรี ห่อทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นางสว่างจิต แก่นวงศ์ษา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นางลำไพ บุญราช ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการและเลขานุการ
10 0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1 นายวิเชียร โพธิ์สาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นางสมสมัย วงวาฬ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นางสำรี ห่อทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นางสว่างจิต แก่นวงศ์ษา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นางลำไพ บุญราช ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการและเลขานุการ
11 0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นางแสนสุดี เทศะบำรุง ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งมะณี ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางสาวไอรดา นิสสัย ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ
5 นางละมัย เจตินัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการและเลขานุการ
12 0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก ประธาน
2 นางธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นางวันเพ็ญ ศรีรส ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นางสังวาลย์ จำปาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
5 นางสาวชิดกมล บุญไสย์ ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการและเลขานุการ
13 0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก ประธาน
2 นางธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นางวันเพ็ญ ศรีรส ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นางสังวาลย์ จำปาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
5 นางสาวชิดกมล บุญไสย์ ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการและเลขานุการ
14 0762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ประธาน
2 นางวิไล เครือพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางสาววาสนา ธงชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
4 นางเปรื่องศรี วันริโก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
5 นางสาวธัณยพร งามแสง ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการและเลขานุการ
15 0763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ รองประธาน
3 นางศศิตา แผ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายจิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางรัตกูล คำนนท์ ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการและเลขานุการ
16 0764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1 นายบุญส่ง สายลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นางณิชรัตม์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางกรรณิการ์ คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการ
4 นายไสว วงศ์บา ครูโรงเรียนบ้านตายู กรรมการ
5 นางสาวธิดารัตน์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
2.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 นายประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นางขวัญใจ อ่างศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ รองประธาน
3 นายวัชระ สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางสาววิยาภรณ์ อินทนาม ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางสาวทิวาพร พิญญพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการและเลขานุการ
2 0123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ประธาน
2 นางประครอง บรรพชาติ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายปิยนนท์ ทองยุ้น ครูโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการ
4 นางทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางทองอินทร์ สาริก ครูโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการและเลขานุการ
3 0124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ประธาน
2 นางกนกวรรณ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านสลับ รองประธาน
3 นางน้ำผึ้ง เขียวนิล ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวจามรุรี ไชยผา ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
4 0129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นายวีระชัย แท่นศิลา ครูโรงเรียนบ้านจานบัว รองประธาน
3 นายถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายกิติศักดิ์ ภักดิ์ใส ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นายสันติ ตาอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
5 0130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
6 0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัว ประธาน
2 นางกลอยใจ อาการ ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นางอัมพร จิตมั่น ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
4 นางนิภาพร ศรีค้อ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางสาวสุชัญญา เหมพนม ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการและเลขานุการ
7 0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายอาทิตย์ สุนทรา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง รองประธาน
3 นางสาวจงรัก บุรมย์ ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางจุฬาภรณ์ สุขศาลา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นางธาวินี ประทุมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการและเลขานุการ
8 0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1 นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี ประธาน
2 นางรัตติยากรณ์ ใจเรือง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางสาวคารธมาท เรื่อเรือง ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวกฤติกา ปรารถนา ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
5 นายณัฏฐชัย สังข์สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการและเลขานุการ
9 0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
10 0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
12 0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
3.วิทยาศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางสาววราพร แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านจานบัว รองประธาน
3 นางธนกร แนบเนียม ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางสาวนันทิดา สุขอ้วน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางสุพี ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
2 0086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นางพิสมัย สารารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นางสาวยุพา มะลิวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ
4 นางจริยาวดี กาณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวปัทนางค์ บุญถา ครูโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการและเลขานุการ
3 0090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1 นายธัชชัย นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกวน ประธาน
2 นายสิทธิพงษ์ กาณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน รองประธาน
3 นายบัณฑิกฤษฎิ์ สมมุติ ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นางยุพิน ศิลารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นางสมสนิท อบอุ่น ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการและเลขานุการ
4 0091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
5 0093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1 นายวัชระ จันทร์แสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นายสนอง ชมคำ ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นายเสมอ สีน้อย ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ
4 นางสาวสถาพร สงค์พิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านตายู กรรมการ
5 นางสาวสุภาภรณ์ พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการและเลขานุการ
6 0094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
7 0095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก ประธาน
2 นางสาวนันธิดา มูลจัด ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นายสันติ ตาอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นางณัฐกัญญา ดวงมาลา ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัลยา อัมภรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
8 0096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
9 0099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1 นายหนัน อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน ประธาน
2 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง รองประธาน
3 นางสาวปรีชญา คูณชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางสาวเบญจวรรณ์ ขันตี ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางสาวปนัดดา พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการและเลขานุการ
10 0100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1 นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี ประธาน
2 นางสาวทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านสลับ รองประธาน
3 นางชุตินันท์ นางวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
4 นางธิพ์นัฐย์ยา หัสดี ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
5 นายสุเทพ จันทเขต ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการและเลขานุการ
12 0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1 นายกันหา สังข์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว ประธาน
2 นายจีระศักดิ์ ยาโน ครูโรงเรียนบ้านสะพุง รองประธาน
3 นายจักรพงษ์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางสาวศศิกานต์ ตาอุดม ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ
5 นายภูผา เค้างิ้ว ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
13 0190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1 นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ประธาน
2 นางสำรี ห่อทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ รองประธาน
3 นายชวลิต สังข์สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการ
4 นางสาวดาราวรรณ ชูกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
5 นางสาวพรรณี สมใจหวัง ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการและเลขานุการ
14 0766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายนพพล ศรีบ้านโพน ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี รองประธาน
3 นายสาคร คำหล้า ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
4 นายพิชญะ เพ็งแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
5 นางจิราพร สีดา ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการและเลขานุการ
15 0770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1 นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาด ประธาน
2 นางขวัญเมือง ชมคำ ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นางจารุณี กาวีระ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
4 นางสาวนวพร ขันทอง ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางสาวจริยาภรณ์ โทศก ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการ
6 นายเศษฐ์สกล คันศร ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1 นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นางสาวปวริศา เศรษฐบุตร ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน รองประธาน
3 นางสาวนภาจรี ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการ
4 นายธนเดช โพธิ์สาชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
5 นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
2 0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายอำนาจ น้อยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ประธาน
2 นายวาศิษฐ์ บัวงาม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง รองประธาน
3 นางสาวสมบัติทิพย์ คำเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางยุพิน ศิลารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นางขวัญใจ อ่างศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการและเลขานุการ
3 0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายผดุง ชาติดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย ประธาน
2 นางจีรนุช บรรเทา ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายปรีชา บุญสุข ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
4 นายศักดิ์ศิทธิ์ ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
5 นายวุฒิชัย เผ่าภูรี ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการและเลขานุการ
4 0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นายผดุง ชาติดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย ประธาน
2 นางจีรนุช บรรเทา ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายปรีชา บุญสุข ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
4 นายศักดิ์ศิทธิ์ ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
5 นายวุฒิชัย เผ่าภูรี ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการและเลขานุการ
5 0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายบุญเล่ง บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุง ประธาน
2 นายวิจิตร เคารพ ครูโรงเรียนบ้านตายู รองประธาน
3 นายวรวัฒน์ พิลากุล ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวอรวรรณ บัวทอง ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ
5 นางสุภาวิณี บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
6 0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายบุญเล่ง บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุง ประธาน
2 นายวิจิตร เคารพ ครูโรงเรียนบ้านตายู รองประธาน
3 นายวรวัฒน์ พิลากุล ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวอรวรรณ บัวทอง ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ
5 นางสุภาวิณี บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
7 0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นายบุญเล่ง บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุง ประธาน
2 นายวิจิตร เคารพ ครูโรงเรียนบ้านตายู รองประธาน
3 นายวรวัฒน์ พิลากุล ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวอรวรรณ บัวทอง ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ
5 นางสุภาวิณี บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
8 0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1 นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นางสาวปวริศา เศรษฐบุตร ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน รองประธาน
3 นางสาวนภาจรี ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการ
4 นายธนเดช โพธิ์สาชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
5 นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
9 0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ประธาน
2 นางเพ็ชลี บุญสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี รองประธาน
3 นางวรรณี กาละพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
4 นางสาวแพรวา ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการ
5 นายประเสริฐ แสงสกุล ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการและเลขานุการ
12 0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ประธาน
2 นางเพ็ชลี บุญสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี รองประธาน
3 นางวรรณี กาละพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
4 นางสาวแพรวา ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการ
5 นางสาวประเสริฐ แสงสกุล ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการและเลขานุการ
13 0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ประธาน
2 นางเพ็ชลี บุญสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี รองประธาน
3 นางวรรณี กาละพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
4 นางสาวแพรวา ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการ
5 นายประเสริฐ แสงสกุล ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการและเลขานุการ
14 0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง ประธาน
2 นางสุภาพร สมเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง รองประธาน
3 นางภิญญดา ฐานวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
4 นางธิพ์นัฐย์ชา หัสดี ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
5 นางทองสุข บุญตา ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
15 0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ ประธาน
2 นางเกษกนก ห่มเมือง ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ รองประธาน
3 นางถาวรมิน งามเนตร ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ
4 นางวิไล เครือพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวปัทมาพร งามวิลัย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการและเลขานุการ
16 0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง ประธาน
2 นางสุภาพร สมเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง รองประธาน
3 นางภิญญดา ฐานวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
4 นางธิพ์นัฐย์ชา หัสดี ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
5 นางทองสุข บุญตา ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
17 0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
18 0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1 นายหนัน อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน ประธาน
2 นางกลอยใจ อาการ ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นายพงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
4 นายบัณฑิกฤษฏ์ สมมุติ ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางทิตยาภรณ์ แก้วคะตา ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
5.สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1 นายวิเชียร โพธิ์สาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นายจำเนียร วิลัยหล้า ครูโรงเรียนบ้านสะพุง รองประธาน
3 นางสาวยุพดี ย่อมมี ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายธนสิทธิ์ สงโสด ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
5 นางสาวช่อตะวัน กลมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
2 0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นายเฉลิม นิสวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นายณัฐภูมิ แก้วพูล ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
4 นายเสนีย์ สมเสนาะ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายประกาศิต ชูเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
4 0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นายเฉลิม นิสวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นายณัฐภูมิ แก้วพูล ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
4 นายเสนีย์ สมเสนาะ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายประกาศิต ชูเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
6.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายเฉลิม นิสวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการ
4 นางสาวมลฤดี สมหนองหาร ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
5 นางสาวยุพิน ผาสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
2 0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายเฉลิม นิสวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการ
4 นางสาวมลฤดี สมหนองหาร ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
5 นางสาวยุพิน ผาสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
3 0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายเฉลิม นิสวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการ
4 นางสาวมลฤดี สมหนองหาร ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
5 นางสาวยุพิน ผาสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
4 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ รองประธาน
3 นางปภาพินน์ จันมนตรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
4 นายคำรณ อสิพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
5 นางสาวสุพิชา ประกอบกิจ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
5 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ รองประธาน
3 นางปภาพินน์ จันมนตรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
4 นายคำรณ อสิพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
5 นางสาวสุพิชา ประกอบกิจ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
6 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ รองประธาน
3 นางปภาพินน์ จันมนตรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
4 นายคำรณ อสิพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
5 นางสาวสุพิชา ประกอบกิจ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
7 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1 นายธัชชัย นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกวน ประธาน
2 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายเด่นชัย สัมทาน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวมลฤดี สมหนองหาร ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการและเลขานุการ
8 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ประธาน
2 นางสมบัติ หนองม่วง ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นายจักรพงษ์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางสาวคำพันธ์ จิตตะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการและเลขานุการ
9 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ประธาน
2 นางสมบัติ หนองม่วง ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นายจักรพงษ์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางสาวคำพันธ์ จิตตะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการและเลขานุการ
10 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ประธาน
2 นางสมบัติ หนองม่วง ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นายจักรพงษ์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางสาวคำพันธ์ จิตตะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการและเลขานุการ
11 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายนันทวุฒิ รักไทย ครูโรงเรียนบ้านตูม รองประธาน
3 นายบัญชา พรหมทา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นายรัฐนากรณ์ บุญกัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการและเลขานุการ
12 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1 นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาด ประธาน
2 นายพิเชษฐ์ ลุนจักร ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นายนพรัตน์ เงาศรี ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการและเลขานุการ
13 0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1 นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาด ประธาน
2 นายพิเชษฐ์ ลุนจักร ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นายนพรัตน์ เงาศรี ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการและเลขานุการ
14 0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
15 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1 นายธัชชัย นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกวน ประธาน
2 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายเด่นชัย สัมทาน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวมลฤดี สมหนองหาร ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการและเลขานุการ
7.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
11 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1 นายเก้า อุทัยกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแบน ประธาน
2 นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง รองประธาน
3 นายนิวัฒน์ กำลังงาม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายสุวิทย์ พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
18 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
19 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1 นายประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก รองประธาน
3 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางทักษิณา สร้อยมาลุน ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางสุพัตรา ดวงเด่น ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
20 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
22 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
23 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
24 0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
25 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
26 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
27 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายกันหา สังข์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว ประธาน
2 นางสว่างจิต แก่นวงศ์ษา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นางวัลลิยา ไกรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
4 นางสาวสุธิศา เมธาฐานวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ
5 นางชุตินันท์ นางวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
28 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายกันหา สังข์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว ประธาน
2 นางสว่างจิต แก่นวงศ์ษา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นางวัลลิยา ไกรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
4 นางสาวสุธิศา เมธาฐานวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ
5 นางชุตินันท์ นางวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
29 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก รองประธาน
3 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางทักษิณา สร้อยมาลุน ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางทิพวัลย์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
30 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายกันหา สังข์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว ประธาน
2 นางสว่างจิต แก่นวงศ์ษา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นางวัลลิยา ไกรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
4 นางสาวสุธิศา เมธาฐานวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ
5 นางชุตินันท์ นางวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
31 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายกันหา สังข์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว ประธาน
2 นางสว่างจิต แก่นวงศ์ษา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นางวัลลิยา ไกรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
4 นางสาวสุธิศา เมธาฐานวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ
5 นางชุตินันท์ นางวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
32 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก รองประธาน
3 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางทักษิณา สร้อยมาลุน ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางทิพวัลย์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
33 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก รองประธาน
3 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางทักษิณา สร้อยมาลุน ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางทิพวัลย์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
34 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก รองประธาน
3 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางทักษิณา สร้อยมาลุน ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางทิพวัลย์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
35 0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
36 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
37 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางลิธานันท์ คำโท ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการ
4 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นางสาวช่อตะวัน กลมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
38 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางลิธานันท์ คำโท ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการ
4 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นางสาวช่อตะวัน กลมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
39 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางลิธานันท์ คำโท ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการ
4 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นางสาวช่อตะวัน กลมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
40 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางลิธานันท์ คำโท ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการ
4 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นางสาวช่อตะวัน กลมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
41 0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1 นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัว ประธาน
2 นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง รองประธาน
3 นายนิวัฒน์ กำลังงาม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายสุวิทย์ พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
42 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายบุญส่ง สายลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นางทิพาพร ศรีลามล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ รองประธาน
3 นางสาวกนกวรรณ แก่นการ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นายอานุเทพ กิ่งสกุล ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางศศิตา แผ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
43 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายบุญส่ง สายลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นางทิพาพร ศรีลามล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ รองประธาน
3 นางสาวกนกวรรณ แก่นการ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นายอานุเทพ กิ่งสกุล ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางศศิตา แผ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
44 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายบุญส่ง สายลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นางทิพาพร ศรีลามล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ รองประธาน
3 นางสาวกนกวรรณ แก่นการ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นายอานุเทพ กิ่งสกุล ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางศศิตา แผ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
45 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายบุญส่ง สายลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นางทิพาพร ศรีลามล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ รองประธาน
3 นางสาวกนกวรรณ แก่นการ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นายอานุเทพ กิ่งสกุล ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางศศิตา แผ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
46 0753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
47 0781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
48 0782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
49 0783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
50 0784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1 นายวิเชียร โพธิ์สาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นางสุกานดา ชุ่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านจานบัว รองประธาน
3 นางสาวกฤษณา ศรีกะชา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นางสาวรุ่งฤดี แก้วมุกดา ครูโรงเรียนบ้านตาแบน กรรมการ
5 นางสาวจินตนา หยิบยก ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
2 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1 นายวิเชียร โพธิ์สาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นางสุกานดา ชุ่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านจานบัว รองประธาน
3 นางสาวกฤษณา ศรีกะชา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นางสาวรุ่งฤดี แก้วมุกดา ครูโรงเรียนบ้านตาแบน กรรมการ
5 นางสาวจินตนา หยิบยก ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
3 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
4 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1 นายเสมือน วรเชษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู ประธาน
2 นางสว่างจิต แก่นวงษา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นางสุขสันต์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ
4 นางกรกนก พลนงค์ ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการ
5 นางสมสนุก ศรีบ้านโพน ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
6 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
7 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
8 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
10 0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1 นายอำนาจ น้อยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ประธาน
2 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง รองประธาน
3 นางสาวณัฐกชนันท์ ตุมชาติ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางศิริพร ชาติมนตรี ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
5 นางสาวพัชรี สีเหลือง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
2 0053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1 นายเสมือน วรเชษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู ประธาน
2 นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม รองประธาน
3 นายวาศิษฐ์ บัวงาม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
4 นายบุญทัน ยวนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตาแบน กรรมการ
5 นายประสิทธิ์ สายเสน ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
2 0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายไสว วงศ์บา ครูโรงเรียนบ้านตายู รองประธาน
3 นายประยุทธ เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
4 นายยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
5 นางกมลขัณฑ์ ดวงจำปา ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการและเลขานุการ
3 0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1 นายบุญเล่ง บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุง ประธาน
2 นางเกษกนก ห่มเมือง ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ รองประธาน
3 นางสาวศรินญา คำภาปัตน์ ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นายกิิตติศักดิ์ คำภูเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
5 นางสุรีย์รัตน์ ส่วงเมา ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
7 0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1 นายบุญเล่ง บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุง ประธาน
2 นางเกษกนก ห่มเมือง ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ รองประธาน
3 นายกิตติศักดิ์ คำภูเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นางสาวศรินญา คำภาปัตน์ ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นางสุรีย์รัตน์ ส่วงเมา ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
8 0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1 นายเก้า อุทัยกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแบน ประธาน
2 นางชณารัศมิ์ ยวนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นางสาวธีรารัตน์ พิมพ์เสน ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ
4 นางรัตติยากรณ์ ใจเรือง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ดอกจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย กรรมการ
6 นางทิพวัลย์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
9 0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1 นายเก้า อุทัยกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแบน ประธาน
2 นางชณารัศมิ์ ยวนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นางสาวธีรารัตน์ พิมพ์เสน ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ
4 นางรัตติยากรณ์ ใจเรือง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ดอกจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย กรรมการ
6 นางทิพวัลย์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
10 0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก ประธาน
2 นางสาวกันตินันท์ เวียงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ รองประธาน
3 นางสาวเกษรินทร์ เบิกบาน ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
4 นายปกรณ์ โสพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ
5 นายบุญเต็ม พวงเพชร ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการและเลขานุการ
2 0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
4 0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1 นายสุวิทย์ เบ้าทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายปราโมช ไพรบึง ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นางสาวปวริศา เศรษฐบุตร ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการ
4 นางจิรญา นวลแย้ม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายอรรถพล น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
5 0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1 นายสุวิทย์ เบ้าทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายปราโมช ไพรบึง ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นางสาวปวริศา เศรษฐบุตร ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการ
4 นางจิรญา นวลแย้ม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายอรรถพล น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
6 0020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1 นายบุญส่ง สายลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นางนวรัตน์ ฉิวรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านตูม รองประธาน
3 นายธิติพล เกษรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
4 นายอรรคสิทธิ์ โสพล ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
5 นายบัญชา พรหมทา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
7 0021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1 นายบุญส่ง สายลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นางนวรัตน์ ฉิวรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านตูม รองประธาน
3 นายธิติพล เกษรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
4 นายอรรคสิทธิ์ โสพล ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
5 นายบัญชา พรหมทา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
8 0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1 นายผดุง ชาติดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย ประธาน
2 นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน รองประธาน
3 นางปภาพินน์ จันมนตรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
4 นางฉัตรวิรุณ บุญช่วย ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางปรียากรณ์ ดำริมุ่งกิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการและเลขานุการ
9 0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายกฤษดาวุธ บุญบำเรอ ครูโรงเรียนบ้านขนาด รองประธาน
3 นายชัยวัฒน์ เงาศรี ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางนิภาพร ส่งเสริม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
5 นายสุวิทย์ พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
11 0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายกฤษดาวุธ บุญบำเรอ ครูโรงเรียนบ้านขนาด รองประธาน
3 นายชัยวัฒน์ เงาศรี ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางนิภาพร ส่งเสริม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
5 นายสุวิทย์ พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
12 0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
12.หุ่นยนต์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นายสาคร คำหล้า ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง รองประธาน
3 นางวัฒนา ศรีสุระ ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
4 นายปัฐพงษ์ ขอจงสุข ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวปนัดดา พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการและเลขานุการ
2 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ ประธาน
2 นางสมคิด บัวงาม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง รองประธาน
3 นายวีระชัย ดวงมาลา ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย กรรมการ
4 นายนพพล ศรีบ้านโพน ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการและเลขานุการ
3 0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
4 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นายสาคร คำหล้า ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง รองประธาน
3 นางวัฒนา ศรีสุระ ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
4 นายปัฐพงษ์ ขอจงสุข ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวปนัดดา พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการและเลขานุการ
5 0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง ประธาน
2 นางศิริกัลยา พื้นอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านจานบัว รองประธาน
3 นางบังอร ไชยช่วย ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นางสมสมัย วงวาฬ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
5 นางสุนันทา อุทุมเพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการและเลขานุการ
6 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง ประธาน
2 นางศิริกัลยา พื้นอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านจานบัว รองประธาน
3 นางบังอร ไชยช่วย ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นางสมสมัย วงวาฬ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
5 นางสุนันทา อุทุมเพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการและเลขานุการ
7 0018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1 นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นางลักขณา ยศอาลัย ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นางธาวินี ประทุมวงค์ ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการ
4 นางวันเพ็ญ ศรีรส ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางสาวราตรี คงมาก ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
8 0019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1 นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นางลักขณา ยศอาลัย ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นางธาวินี ประทุมวงค์ ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการ
4 นางวันเพ็ญ ศรีรส ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางสาวราตรี คงมาก ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
9 0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1 นายเสมือน วรเชษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู ประธาน
2 นายสนอง ชมคำ ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นางสาวอรณิชชา นวลจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางบุญส่ง สีน้อย ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นางยุพิน กาญจนกาศ ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการและเลขานุการ
10 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1 นายเสมือน วรเชษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู ประธาน
2 นายสนอง ชมคำ ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นางสาวอรณิชชา นวลจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางบุญส่ง สีน้อย ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นางยุพิน กาญจนกาศ ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการและเลขานุการ
11 0026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นางเปรื่องศรี วันริโก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง รองประธาน
3 นางจุฬาภรณ์ สุขศาลา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นายจิรันตน์ สังข์สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
5 นางสุนันทา ดังสุข ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการและเลขานุการ
12 0027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1 นายเฉลิม หม้อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี ประธาน
2 นางสำรี ห่อทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ รองประธาน
3 นางอุ่นเรือน บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางวาสนา สังข์สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
5 นางสาวจีระวัลย์ จันทร์น้อย ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการและเลขานุการ
14 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นางเทพี ทองมล ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางสายแก้ว แซ่เซียว ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางสมสตรี วงค์แสง ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
5 นางสุภาวิณี บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
15 0050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นางเทพี ทองมล ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางสายแก้ว แซ่เซียว ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางสมสตรี วงค์แสง ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
5 นางสุภาวิณี บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
16 0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
17 0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
18 0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1 นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี ประธาน
2 นางสำรี ห่อทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ รองประธาน
3 นางอุ่นเรือน บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางวาสนา สังข์สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
5 นางสาวจีระวัลย์ จันทร์น้อย ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการและเลขานุการ
14.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นางบุญส่ง สีน้อย ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นางสมจิตร อันทรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
4 นางสาวอรพิน ทูลไชย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
5 นางสาวชลิตา ชื่นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการและเลขานุการ
2 0703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1 นายเก้า อุทัยกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแบน ประธาน
2 นางถาวรมิน งามเนตร ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง รองประธาน
3 นางอมรรัตน์ กิ่งของ ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการ
4 นางสรญา วงษ์ขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ
5 นางสาวนิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
15.เรียนร่วม - ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางณิชรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายวิศิษฐ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางลำไพ บุญราช ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางสาวรุ่งฤดี บุญตา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
2 0075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางณิชรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายวิศิษฐ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางลำไพ บุญราช ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางสาวรุ่งฤดี บุญตา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
3 0079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางณิชรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายวิศิษฐ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางลำไพ บุญราช ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางสาวรุ่งฤดี บุญตา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
4 0080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางณิชรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายวิศิษฐ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางลำไพ บุญราช ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางสาวรุ่งฤดี บุญตา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
5 0081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางณิชรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายวิศิษฎ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางลำไพ บุญราช ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางสาวรุ่งฤดี บุญตา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
6 0084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางณิชรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายวิศิษฐ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางลำไพ บุญราช ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางสาวรุ่งฤดี บุญตา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
7 0097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นางสาวแสนสุดี เทศะบำรุง ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นางสุภาภรณ์ เพ็งมณี ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางสาวไอรดา นิสสัย ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ
5 นางละมัย เจตินัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีระนุช ศรีหาบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
8 0098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นางแสนสุดี เทศะบำรุง ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นางสุภาภรณ์ เพ็งมณี ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางสาวไอรดา นิสสัย ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ
5 นางละมัย เจตินัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีระนุช ศรีหาบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
9 0101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นางแสนสุดี เทศะบำรุง ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นางสุภาภรณ์ เพ็งมณี ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางสาวไอรดา นิสสัย ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ
5 นางละมัย เจตินัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีระนุช ศรีหาบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
10 0104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นางแสนสุดี เทศะบำรุง ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งมะณี ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางสาวไอรดา นิสสัย ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ
5 นางละมัย เจตินัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีระนุช ศรีหาบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
11 0105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นางสาวแสนสุดี เทศะบำรุง ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นางสุภาภรณ์ เพ็งมณี ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางละมัย เจตินัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
5 นางสาวไอรดา นิสสัย ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีระนุช ศรีหาบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
12 0108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1 นางสาวสุวรรณรัตน์ วันเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นางทิตยาภรณ์ แก้วคะตา ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางประคอง บรรพชาติ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายวิษณุ ไชยะนา ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการและเลขานุการ
13 0109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
14 0704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางณิชรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายวิศิษฐ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางลำไพ บุญราช ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางสาวรุ่งฤดี บุญตา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
15 0705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางณิชรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายวิศิษฐ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางลำไพ บุญราช ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางสาวรุ่งฤดี บุญตา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
16 0748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางณิชรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายวิศิษฐ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางลำไพ บุญราช ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางสาวรุ่งฤดี บุญตา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
17 0749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางณิชรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายวิศิษฐ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางลำไพ บุญราช ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางสาวรุ่งฤดี บุญตา ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
16.เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
17.เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายผดุง ชาติดร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย ประธาน
2 นางวรรณี กาลพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นางสุกัญญา สมนึก ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางเพ็ชลี บุญสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางสาวมลฤดี พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการและเลขานุการ
2 0128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายผดุง ชาติดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย ประธาน
2 นางวรรณี กาลพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นางสุกัญญา สมนึก ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางเพ็ชลี บุญสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางสาวมลฤดี พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการและเลขานุการ
3 0135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายผดุง ชาติดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย ประธาน
2 นางวรรณี กาลพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นางสุกัญญา สมนึก ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางเพ็ชลี บุญสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางสาวมลฤดี พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการและเลขานุการ
18.เรียนร่วม - ศิลปะ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายเฉลิม นิสวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นางสาวยุพิน ผาสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายนันทวุฒิ รักไทย ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
2 0234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายเฉลิม นิสวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นางสาวยุพิน ผาสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายนันทวุฒิ รักไทย ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
3 0236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายเฉลิม นิสวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นางสาวยุพิน ผาสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายนันทวุฒิ รักไทย ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
4 0237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายเฉลิม นิสวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นางสาวยุพิน ผาสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายนันทวุฒิ รักไทย ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
5 0239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายเฉลิม นิสวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นางสาวยุพิน ผาสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายนันทวุฒิ รักไทย ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
6 0240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายเฉลิม นิสวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นางสาวยุพิน ผาสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายนันทวุฒิ รักไทย ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
7 0241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายเฉลิม นิสวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นางสาวยุพิน ผาสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายนันทวุฒิ รักไทย ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
8 0242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายเฉลิม นิสวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นางสาวยุพิน ผาสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายนันทวุฒิ รักไทย ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
9 0248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายเฉลิม นิสวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นางสาวยุพิน ผาสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายนันทวุฒิ รักไทย ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
10 0249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายเฉลิม นิสวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นางสาวยุพิน ผาสุข ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายนันทวุฒิ รักไทย ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
11 0274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน รองประธาน
3 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
4 นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
12 0275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน รองประธาน
3 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
4 นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
13 0276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน รองประธาน
3 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
4 นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
14 0277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน รองประธาน
3 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
4 นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
15 0280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน รองประธาน
3 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
4 นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
16 0281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน รองประธาน
3 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
4 นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
17 0282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน รองประธาน
3 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
4 นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
18 0283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน รองประธาน
3 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
4 นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
19 0284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน รองประธาน
3 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
4 นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
20 0285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน รองประธาน
3 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
4 นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
21 0287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาด ประธาน
2 นางประกายแก้ว สุขรี่ ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน รองประธาน
3 นางสาวช่อตะวัน กลมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายจำเนียร วิลัยหล้า ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางสาวจุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
19.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายอำนาจ น้อยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ประธาน
2 นางเทพี ทองมล ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายปิยนนท์ ทองยุ้น ครูโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการ
4 นางอัญชนา บุญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
5 นางสายสิน เพชรดา ครูโรงเรียนบ้านตาแบน กรรมการและเลขานุการ
2 0162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายอำนาจ น้อยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ประธาน
2 นางเทพี ทองมล ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายปิยนนท์ ทองยุ้น ครูโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการ
4 นางอัญชนา บุญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
5 นางสายสิน เพชรดา ครูโรงเรียนบ้านตาแบน กรรมการและเลขานุการ
3 0167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง ประธาน
2 นางเปรื่องศรี วันริโก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง รองประธาน
3 นางพิชชา สุวรรณไชยรบ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการ
4 นางอมรรัตน์ กองกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางบังอร ไชยช่วย ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
4 0171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง ประธาน
2 นางเปรื่องศรี วันริโก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง รองประธาน
3 นางพิชชา สุวรรณไชยรบ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการ
4 นางอมรรัตน์ กองกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางบังอร ไชยช่วย ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
5 0175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสุวิทย์ เบ้าทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายนพพล ศรีบ้านโพน ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี รองประธาน
3 นายประยุทธิ์ เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
4 นางสาววาสนา ธงชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นายเด่นชัย สัมทาน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
6 0177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายสุวิทย์ เบ้าทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายนพพล ศรีบ้านโพน ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี รองประธาน
3 นายประยุทธิ์ เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
4 นางสาววาสนา ธงชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นายเด่นชัย สัมทาน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
7 0182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นางบุญส่ง สีน้อย ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
3 นายฐิติพล มีราคา ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางวิริยา โยธา ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการ
5 นางสาววรรณภา บุญเสน ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
8 0185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นางบุญส่ง สีน้อย ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นายฐิติพล มีราคา ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางวิริยา โยธา ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการ
5 นางสาวเกสร รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
9 0195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
11 0208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายธัชชัย นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกวน ประธาน
2 นางจิรญา นวลแย้ม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายพัฒนะ นาอุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายปกรณ์ โสพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ
5 นางสาวณัฐธิดา สิทธิสัย ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการและเลขานุการ
12 0209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 นายธัชชัย นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกวน ประธาน
2 นางจิรญา นวลแย้ม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายพัฒนะ นาอุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายปกรณ์ โสพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ
5 นางสาวณัฐธิดา สุทธิชัย ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการและเลขานุการ
13 0213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายธัชชัย นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกวน ประธาน
2 นางจิรญา นวลแย้ม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายพัฒนะ นาอุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายปกรณ์ โสพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ
5 นางสาวณัฐธิดา สุทธิชัย ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการและเลขานุการ
14 0226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายวิเชียร โพธิ์สาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นายพิเชษฐ์ ลุนจักร ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นายคำรณ อสิพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
4 นางสาวราตรี คงมาก ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
15 0231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายวิเชียร โพธิ์สาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นายพิเชษฐ์ ลุนจักร ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นายคำรณ อสิพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
4 นางสาวราตรี คงมาก ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
16 0750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายธัชชัย นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกวน ประธาน
2 นางจิรญา นวลแย้ม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายปกรณ์ โสพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ
4 นายพัฒนะ นาอุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางสาวณัฐธิดา สุทธิชัย ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการและเลขานุการ
17 0751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายธัชชัย นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกวน ประธาน
2 นางจิรญา นวลแย้ม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายพัฒนะ นาอุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายปกรณ์ โสพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ
5 นางสาวณัฐธิดา สุทธิชัย ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการและเลขานุการ
18 0752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายธัชชัย นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกวน ประธาน
2 นางจิรญา นวลแย้ม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นายพัฒนะ นาอุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายปกรณ์ โสพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ
5 นางสาวณัฐธิดา สุทธิชัย ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการและเลขานุการ
20.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
2 0651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
3 0652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
4 0653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
5 0654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
6 0655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง รองประธาน
3 นายนิวัฒน์ กำลังงาม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายสุวิทย์ พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
7 0656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
8 0657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
9 0658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com