#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธานกรรมการ
2 นายวิเชียร โพธื์สาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ รองประธานกรรมการ
3 นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ
4 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ
5 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ
6 นายเสมือน วรเชษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู กรรมการ
7 นายพงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
8 นางอรทัย ยวนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
9 นางพูลสุข กิ่งคำ ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
10 นางขวัญใจ อ่างศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการ
11 นายคำรณ อสิพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
12 นายวีระชัย ดวงมาลา ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย กรรมการ
13 นางณิชรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ กรรมการ
14 นายเสมอ สีน้อย ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ
15 นางกรกนก พลนงค์ ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการ
16 นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการ
17 นางสาวแพรวา ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการ
18 นางสาวราตรี คงมาก ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูมฯ กรรมการ
19 นางขวัญเมือง ชมคำ ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
20 นางชุตินันท์ นางวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
21 นางทองอินทร์ สาริก ครูโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ
22 นายอนุพงศ์ บุญร่วม ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
23 นางละมัย เจตินัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
24 นางละมัย เจตินัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
25 นายปิยนนท์ ทองยุ้น ครูโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการ
26 นางนิภาพร ส่งเสริม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
27 นายธิติพล เกษรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านจอกฯ กรรมการ
28 นายสิทธิพงษ์ กาณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
29 นางทิพาพร ศรีลามล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
30 นางสาวนวพร ขันทอง ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
31 นางอันฉลา ศรีสุข ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
32 นายทวีคูณ จวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ประธานอำนวยการ
33 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูมฯ กรรมการอำนวยการ
34 นายประสพ ขอจงสุข โรงเรียนบ้านจอก กรรมการอำนวยการ
35 นายประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านปุน กรรมการอำนวยการ
36 นายกันหา สังข์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการอำนวยการ
37 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการอำนวยการ
38 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการอำนวยการ
39 นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการอำนวยการ
40 นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการอำนวยการ
41 นายผดุง ชาติดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย กรรมการอำนวยการ
42 นายธัชชัย นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการอำนวยการ
43 นายหนัน อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน กรรมการอำนวยการ
44 นายวิเชียร โพธื์สาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการอำนวยการ
45 นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการอำนวยการ
46 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ กรรมการอำนวยการ
47 นายบุญเล่ง บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการอำนวยการ
48 นายเก้า อุทัยการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแบน กรรมการอำนวยการ
49 นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการอำนวยการ
50 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการอำนวยการ
51 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการอำนวยการ
52 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการอำนวยการ
53 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการอำนวยการ
54 นายอำนวจ น้อยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการอำนวยการ
55 นายเสมือน วรเชษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู กรรมการอำนวยการ
56 นางวัลยา ไกรรักษ์ รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการอำนวยการ
57 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
58 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
59 นายสุวิทย์ เบ้าทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
60 นายบุญส่ง สายลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
61 นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูมฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
62 นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูมฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
63 นายวัชระ จันทร์แสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูมฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com