#
กิจกรรม
ทีม
0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 9 คน / ครู 3 คน 0
0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 15 คน / ครู 4 คน 0
0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 12 คน / ครู 4 คน 0
0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 20 คน / ครู 6 คน 0
0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 40 คน / ครู 8 คน 0
0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 40 คน / ครู 8 คน 0
0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 11
0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 8
0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 13
0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 13
0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ทีม 40 คน / ครู 8 คน 1
0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ทีม 40 คน / ครู 8 คน 1
0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 9
0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ทีม 6 คน / ครู 3 คน 3
0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3