1. โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0019 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มรุเดช จินพละ
2.เด็กชาย นที หอมอ่อน
3.เด็กหญิง ธนพร สีพูน
1.นาย บัณฑิกฤษฏิ์ สมมุติ
2.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
0067 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อุบลรัตน์ สีเหลือง
2.เด็กหญิง วิมลวรรณ ชื่นจันทร์
3.เด็กหญิง บัณฑิตา อัดแป
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
0068 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรพรม บุญพรม
2.เด็กหญิง ธนพร สีพูน
3.เด็กหญิง สุภสุตา รุ่งแสง
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โยธา
1.นาง เพ็ชลี บุญสุข
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร ทาธร
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ มะโนธรรม
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
2.นาย บัญชา พรหมทา
0309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แจ่มปัญญา
2.เด็กชาย มนูญ สมศรี
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นางสาว ยุพิน ผาสุข
0770 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจนทิพย์ จินพละ
2.เด็กชาย สุริยา มิ่งขวัญ
1.นางสาว นวพร ขันทอง
2. โรงเรียนบ้านกระหวัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญญพนต์ วงค์คำจันทร์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประกายแก้ว ดงอนนท์
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศกร คณนา
2.เด็กหญิง สุธาริณี นางวงษ์
3.เด็กหญิง กมลชนก ชื่นชาย
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
2.นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติชัย จำปาใด
2.เด็กชาย ศุภกร โพธิ์สาชัย
3.เด็กชาย ภานุกร มะณีจันทร์
1.นาย นพรัตน์ เงาศรี
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
3. โรงเรียนบ้านขนาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิตินันท์ พวงสันเทียะ
2.เด็กหญิง จิราวรรณ วงคำจันทร์
3.เด็กหญิง เกษวดี นางวงค์
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นาง จิณห์วรา วันทา
0028 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ ทองปาน
2.เด็กชาย ศุภชัย จอมคำ
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง จิณห์วรา วันทา
4. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ นามเกษ
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรทัย ลับไธสง
2.เด็กหญิง วรัญญา ร่วมทรัพย์
3.เด็กหญิง กัณธิมา ฉันไชย์
1.นาง สมสมัย วงวาฬ
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วันนิสา วังทอง
1.นาง สมสมัย วงวาฬ
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรปวีร์ คมมนต์
1.นาย รัตนพล โงนเงิน
0104 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรายุทธ นีระมนต์
1.นาง สมสมัย วงวาฬ
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นวดล ร่วมทรัพย์
2.เด็กหญิง สุธาทิพย์ ศรีโวหะ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
5. โรงเรียนบ้านจานบัว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0004 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ทัตดนัย เริกชัย
2.นาย กฤษฎา พาชื่น
3.นางสาว เบญจมาภรณ์ สิงห์ทอง
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นาย บุญมี ข้างน้อย
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดวงกมล จันทะศิลา
2.เด็กหญิง นิตยา สาลี
3.เด็กหญิง สุกัญญา บุญเลี้ยง
1.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
2.นางสาว วราพร แสงทอง
0313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ดุรงค์ฤทธิ์ บุรุษสุจริต
2.นางสาว ถาวรีย์ กิ่งจันมล
3.เด็กหญิง เกศรา โพธิ์สาชัย
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
2.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
6. โรงเรียนบ้านตระกวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0763 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
78
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ มีตาบุญ
2.เด็กหญิง จิดาภา คำเหลือ
3.เด็กหญิง ละอองทิพย์ บุญรวม
1.นาง รัตกูล คำนนท์
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
0145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรียานุช รุ่งเรือง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุดใส
3.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
4.เด็กหญิง ชุตินันท์ จันที่สุด
5.เด็กหญิง ขวัญชนก ประทุมวงษ์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
0233 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทรัช พันมะลี
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
0400 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
2.เด็กชาย วิเชียร นิลเพชร
3.เด็กชาย ภาคภูมิ ไพรบึง
4.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
5.เด็กหญิง ขวัญชนก ประทุมวงษ์
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
0772 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรียานุช รุ่งเรือง
2.เด็กหญิง นันทิยา รุ่งเรือง
3.เด็กหญิง พิมณภัทร์ โชคพุทธาสวัสดิ์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง รัตกูล คำนนท์
0018 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ มีตาบุญ
2.เด็กหญิง ละอองทิพย์ บุญรวม บุญรวม
3.เด็กชาย ธวัชชัย อบอุ่น
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรชัย ตาชั้่ง
2.เด็กชาย ณัฐชัย ติงสะ
3.เด็กชาย กรวิชญ์ เจริญมี
4.เด็กชาย นาถวัฒน์ ประทุมวงศ์
5.เด็กชาย ธัชชัย ติงสะ
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ มีตาบุญ
2.เด็กหญิง ศศิธร ประทุมวงษ์
3.เด็กหญิง ฉัตรทิพร แสงสะท้าน
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
0026 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภวิตา โยธาราช
2.เด็กหญิง จิราภา คำเหลือ
3.เด็กหญิง นันทิยา รุ่งเรือง
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
0185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุดใส
2.เด็กชาย ศุภศิน บรรพชาติ
3.เด็กชาย เสกสรร จันที่สุด
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นาง จิราพร สีดา
0003 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิพาดา สินไทย
2.เด็กชาย นาถวัฒน์ ประทุมวงศ์
3.เด็กหญิง พัชราภา เลิศรู้
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง รัตกูล คำนนท์
7. โรงเรียนบ้านตระกาจ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
88.67
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ดวงจันทร์
2.เด็กหญิง ฐิตาพร มูลกะกุล
3.เด็กหญิง กนกวรรณ แสงสุวรรณ
4.เด็กหญิง อนัญญา แผ่พันธ์
5.เด็กหญิง ดาปนีย์ สุโข
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
2.นางสาว ธีรารัตน์ พิมพ์เสน
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาภัทร มงคลสระ
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
8. โรงเรียนบ้านตาแบน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
9. โรงเรียนบ้านตายู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0093 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรี ภารินทร์
2.เด็กชาย กันตพร บิดา
3.เด็กชาย มนุเชษฐ์ อนุโคตร
1.นาย ไสว วงศ์บา
2.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
10. โรงเรียนบ้านตูม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทริการ์ มะลิลำ
2.เด็กหญิง ธนพร ละครศรี
3.เด็กชาย วันชัย สิมศรี
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย แสงเพชร พันธ์คำ
1.นาย คม สุธรรมมา
0169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชนก รอดภักดี
2.เด็กหญิง นันทริการ์ มะลิลำ
3.เด็กหญิง ธิติยาธร พรมชาติ
4.เด็กหญิง ปรมาภรณ์ อัศวรเดช
5.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ต้นเกษ
6.เด็กหญิง พรฤดี ละครศรี
7.เด็กหญิง จุฑามาศ กิ่งก้าน
8.เด็กหญิง นันทนา คุณสิม
9.เด็กหญิง ศิรินภา ละครศรี
10.เด็กหญิง มณีรัตน์ เบ้าทอง
1.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
3.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
0109 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิมลรัตน์ จันลา
2.เด็กชาย สุรศักดิ์ กาทอง
3.เด็กหญิง ธัญญา แนบเนียม
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นางสาว กฤษฎาภรณ์ ทิพใส
0282 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิตติยา เบ้าเงิน
1.นางสาว เพียงเดือน สิมศรี
0044 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพรัตน์ ลาวเมือง
2.เด็กชาย ปรีชา ยาดี
3.เด็กชาย ปรีชา ส่วงเมา
1.นาย คม สุธรรมมา
2.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
0655 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจริญ แนบเนียน
1.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
0775 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยา แนบเนียม
2.เด็กหญิง วนิดา เสนาพรม
3.เด็กชาย ศุภชัย อุสาหะ
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
0601 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประสิทธิ์ วิงวัน
2.เด็กชาย ประเสริฐ คำหล่อ
3.เด็กชาย พีระพงษ์ พลเยี่ยม
4.เด็กชาย วีระพงษ์ รอดภักดี
5.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลำ
6.เด็กหญิง วรรณิศา ศรีอ่อน
7.เด็กหญิง นุชนาฎ มะตูม
8.เด็กหญิง สุพรรษา หนูแก้ว
9.เด็กหญิง ศรีไพร ยาดี
10.เด็กหญิง รัชนี มะตูม
11.เด็กหญิง เตชินี งามลำ
12.เด็กหญิง เกศราภรณ์ สิมศรี
13.เด็กหญิง นิตยา พรมภักดิ์
14.เด็กหญิง จินตนา เรืองศรี
15.เด็กหญิง วาสนา ต้นเกษ
16.เด็กหญิง วิไลรัตน์ ยาดี
17.เด็กหญิง ปิยะพร เสนาพรม
18.เด็กหญิง ธันยพร พุ่มพัว
19.เด็กหญิง นุจรินทร์ เรื่อเรือง
20.เด็กหญิง จิตรลดา แนบเนียน
21.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
22.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรมภักดิ์
23.เด็กหญิง ภรณ์ทิพย์ แซ่ลี
24.เด็กหญิง นิตยา เบ้าทอง
25.เด็กหญิง พิมผกา แนบเนียน
26.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เรื่อเรือง
27.เด็กหญิง วรรณิษา ลาวเมือง
28.เด็กหญิง ดารินทร์ แนบเนียน
29.เด็กหญิง นิตยา แนบเนียน
30.เด็กหญิง สุดารัตน์ แนบเนียน
31.เด็กหญิง สาวิณี ศรีอ่อน
32.เด็กชาย จักรพงษ์ ทองด้วง
33.เด็กหญิง รุ่งตะวัน นาคี
34.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เรื่อเรือง
35.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
36.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
37.เด็กหญิง ธัญวรรณ แกัวบุญคำ
38.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
39.เด็กหญิง ช่อผกา เรื่อเรือง
40.เด็กหญิง ชลธิชา กันศัตรู
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นาง สุกัญญา สมนึก
3.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
4.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
5.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
6.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
7.นาง นิภาพร ศรีค้อ
8.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
0130 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ส่วงเมา
2.เด็กชาย ภูมินทร์ ม้าเฒ่า
1.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
2.นาง นิภาพร ศรีค้อ
0659 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากร ละครศรี
2.เด็กชาย เจริญ แนบเนียน
3.เด็กชาย ธีรพงศ์ พันธ์คำ
4.เด็กชาย พีระพงศ์ คุณสิม
5.เด็กชาย ชัยนันท์ กันศัตรู
6.เด็กชาย กิตติ กิ่งก้าน
7.เด็กชาย แมน เรื่อเรือง
8.เด็กชาย สิทธิพงศ์ อุสาหะ
9.เด็กชาย พันธนา ปลาวาฬ
10.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ อุสาหะ
11.เด็กหญิง สุพิชญา ทองด้วง
12.เด็กหญิง สาวิกา ศรีอ่อน
13.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
14.เด็กหญิง พลอยผกา แนบเนียน
15.เด็กหญิง กันติยา ละครศรี
16.เด็กหญิง วนิดา เสนาพรม
17.เด็กหญิง วรรณภา ยาดี
18.เด็กหญิง ลินดา ลีลาศ
19.เด็กหญิง ชลิตา ทองด้วง
20.เด็กหญิง กาญจนา ราดมะโน
21.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
22.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
23.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
24.เด็กหญิง สุพัตรา ลาวเมือง
25.เด็กหญิง ปิยวรรณ นาคี
26.เด็กหญิง กาญจนา อุสุ
27.เด็กหญิง ไพรวรรณ แก้วใส
28.เด็กหญิง นภา อุสาหะ
29.เด็กหญิง สุวรรณา ลาวเมือง
1.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
2.นาย สมนึก พันมะลี
3.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
4.นางสาว อมรรัตน์ สุวพัฒน์
5.นาย พัฒนะ นาอุ่นเรือน
6.นางสาว ราตรี คงมาก
7.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
0375 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ส่วงเมา
2.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ สาชัย
3.เด็กชาย ปฎิพล พรมภักดิ์
4.เด็กชาย ดวงตะวัน เบ้าเงิน
5.เด็กชาย พงศ์พลิน ดวงใจ
6.เด็กชาย จีรศักดิ์ มะตูม
7.เด็กชาย จิรวัฒน์ คุณสิม
8.เด็กชาย สุรพล ลำเฟือย
9.เด็กชาย ตะวัน เสนาพรม
10.เด็กชาย วาคิม ศรีอ่อน
11.เด็กชาย ณัฐพล ต้นเกษ
12.เด็กชาย ปิยพงษ์ บัวรัตน์
13.เด็กชาย กิตติพงษ์ วิงวัน
14.เด็กชาย แสงเพชร พันธ์คำ
15.เด็กชาย ณัฐพลษ์ หนองบัว
16.เด็กชาย นำพล ละครศรี
17.เด็กชาย พรัชชัย ส่วงเมา
18.เด็กชาย พีรพล กันศัตรู
19.เด็กชาย อัธพล พรมภักดิ์
20.เด็กชาย ศุภวัฒน์ แสงอ่อน
21.เด็กชาย คมสันต์ เสนาพรม
22.เด็กหญิง พิมลรัตน์ เรื่อเรือง
23.เด็กหญิง สุทธิดา โทศก
24.เด็กหญิง วีรวรรณ สงโสด
25.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
26.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียน
27.เด็กหญิง บงกช มะตูม
28.เด็กหญิง พัชรา อรงเดช
29.เด็กหญิง ชลธิชา พันธ์คำ
30.เด็กหญิง ชนานันท์ ลีลาด
31.เด็กหญิง ประภัสสร เรื่อเรือง
32.เด็กหญิง พิสมัย ยาดี
33.เด็กหญิง ขนิษฐา เนบเนียน
34.เด็กหญิง พรทิพย์ ยาดี
35.เด็กหญิง อรอุมา หนูแก้ว
36.เด็กหญิง ปิยธิดา คันทา
37.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียน
38.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
39.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
40.เด็กหญิง รัตน์ติยา สิมศรี
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นาง สุกัญญา สมนึก
3.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
4.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
5.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
6.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
7.นาง นิภาพร ศรีค้อ
8.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
86.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชาดา มะตูม
2.เด็กหญิง นาฏยา เสนาพรม
3.เด็กหญิง นภสร จันทะศรี
4.เด็กชาย อภิศักดิ์ เรืองศรี
5.เด็กชาย ณรงค์เดช อ้อยแขม
6.เด็กชาย รัชนนท์ เบ้าเงิน
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
2.นาย ธนพล ร้านจันทร์
3.นาย อรรถพล น้อยมิ่ง
0135 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อานนท์ กาทอง
2.เด็กหญิง วารุณี วรรณทอง
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
2.นาง สุกัญญา สมนึก
0643 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรันย์ เรื่อเรือง
2.เด็กชาย รัฐพงศ์ เบ้าทอง
3.เด็กชาย วัชรพล เสนาพรม
4.เด็กชาย สิทธิพร ม้าเฒ่า
5.เด็กหญิง ณัฐกานค์ แซ่ย่าง
6.เด็กหญิง นภา อุสาหะ
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
3.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภา อุสาหะ
1.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรปรียา ไชยวรรณ
1.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
0096 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมชนก ส่วงเมา
2.เด็กหญิง มยุรี ธงชัย
3.เด็กหญิง เพ็ญนภา ละครศรี
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
2.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
1.นางสาว ราตรี คงมาก
0094 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชราพร ลาวเมือง
2.เด็กหญิง ศุภรัตน์ พรมภักดิ์
3.เด็กหญิง กาญจนา อำพรัตน์
1.นางสาว วิลาวัลย์ แก้วฤทธิ์
2.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
0603 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรินทร์ พันธ์งาม
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา ดาแก้ว
2.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
3.เด็กหญิง ศิริรัตน์ พรมภักดิ์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
2.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิกุลแก้ว ลาวเมือง
1.นาย นันทวุฒิ รักไทย
0241 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิชัย ดุสรักษ์
1.นาย พัฒนะ นาอุ่นเรือน
0709 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารียา กอกหวาน
2.เด็กหญิง นงลักษณ์ ศรีอ่อน
3.เด็กหญิง จารุณี ละครศรี
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
2.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรัญญา ละครศรี
2.เด็กชาย สถาพร มะตูม
1.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
2.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
0099 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาทิชา แนบเนียม
2.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
1.นางสาว เบญจวรรณ์ ขันตี
0017 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
93.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ ดาบส
2.เด็กชาย ปฐพี โภชนัง
1.นางสาว มาลัย พวงพิลา
2.นาย อรรถพล น้อยมิ่ง
0014 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐพงษ์ เบ้าทอง
2.เด็กหญิง อารยา รอดภักดี
3.เด็กหญิง นภา อุสาหะ
4.เด็กหญิง ณัฐกานต์ แซ่ย่าง
5.เด็กหญิง กัลยาณี ละครศรี
1.นางสาว วิรัญรัฎฌา รัตโน
2.นางสาว อำพร เวียงคำ
0016 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
94.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิชา หลอมทอง
2.เด็กชาย ภัทรกร จันทร์ปป้อง
1.นางสาว มาลัย พวงพิลา
2.นาย อรรถพล น้อยมิ่ง
0377 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
96.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิมลศิริ อุสาหะ
2.เด็กหญิง รัศมี กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง ประกายมาศ คุณสิม
4.เด็กหญิง นุชนารถ ปุงดานนท์
5.เด็กหญิง อมรทิพย์ ละครศรี
6.เด็กชาย รัฐพงศ์ เบ้าทอง
7.เด็กชาย ภานุวัฒน์ กิ่งก้าน
8.เด็กชาย สันติภาพ ชัวจิตร
9.เด็กชาย ธนชัย ลีลาศ
10.เด็กชาย วัชรพล เสนาพรม
1.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
2.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
3.นางสาว อมรรัตน์ สุวพัฒน์
0034 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยะภัส คันทา
2.เด็กหญิง อรอนงค์ โพธิ์ชัย
3.เด็กหญิง อมรรัตน์ ม้าเฒ่า
1.นาง วงศ์ทิพา จิรังดา
2.นาง สุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา ดาแก้ว
1.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
11. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โพธิ์คิม พันธ์เมือง
2.เด็กชาย ธีรภัทร สังฆพงษ์
3.เด็กชาย อภินันท์ ต้นพิมพ์
4.เด็กชาย พีระยุทธ หยิบยก
5.เด็กชาย ศักดิ์มงคล ไชยชาญ
6.เด็กชาย อภิเดช บุญหวาน
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาย คำรณ อสิพงษ์
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิติพร หอมทรง
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิตตยา คำเก่ง
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มธุรดา วรภาพ
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
12. โรงเรียนบ้านโนนแก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0738 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรินทร คำเพ็ชร
2.เด็กชาย วิษณุกรณ์ บัวจันทร์
3.เด็กชาย วุฒิศิลป์ คำพันธ์
4.เด็กชาย จารุวัฒน์ นิสวงค์
5.เด็กหญิง ปพิชญา ภูยาดวง
6.เด็กหญิง ณัชชา เขตนิมิตร
7.เด็กหญิง กณิษฐา เติมพันธ์
8.เด็กหญิง ภราพร บัวจันทร์
9.เด็กหญิง ชนิสรา นามพันธ์
10.เด็กหญิง กมลนัทธ์ พารา
11.เด็กหญิง วิลาสินี คันทบุตร
12.เด็กหญิง วิมลสิริ คันทบุตร
13.เด็กหญิง ปวริศา สำเภา
14.เด็กหญิง วชิรญาณ์ ศรีจันทร์
15.เด็กชาย สิทธิพล เกษี
1.นาย ประกิต ศรีจันทร์
2.นาย บุญเต็ม พวงเพชร
3.นาง วิมลรัตน์ ศรีสุนันท์
4.นาง ละมัย เจตินัย
0337 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิศิลป์ คำพันธ์
1.นาง ละมัย เจตินัย
13. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0734 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตติยา นันทสิงห์
2.เด็กหญิง นิภารัตน์ แสงมาส
3.เด็กหญิง ศิริกร ชั้นชาติ
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
2.นางสาว กิตติภรณ์ โทศก
14. โรงเรียนบ้านปุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0248 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทกร แก้วกนก
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
0108 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อลิสา สืบกำปัง
2.เด็กชาย ปรเดช นวนิล
3.เด็กชาย อนุพนธ์ กาลพัฒน์
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
94.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาพร เปรียบเทียบ
2.เด็กชาย อดิลักษณ์ ใจมั่น
3.เด็กชาย อิสรายุทธ จันทรกรณ์
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
15. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
72
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วาสินี คุณผล
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
0012 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกวลิน เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง ชุลีพร ไชยคง
3.เด็กหญิง พัชรพร บรรพชาติ
4.เด็กชาย เสกสรรค์ เค่ามั่น
5.เด็กหญิง ณัฏฐนิชา ติงสะ
6.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อบอุ่น
1.นาง อมรรัตน์ กองกาญจน์
2.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
0190 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ก้องเกียรติ โคนาบาล
2.นาย รณรต สายชม
1.นาย จักรพงษ์ แสงทอง
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วสันต์ อบอุ่น
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรอุมา ชูใจ
2.เด็กหญิง พรรณภนา เบ็ญมาส
3.เด็กชาย สนธยา สะใบ
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
2.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประพิมพร เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง ชญานุช สินไทย
3.เด็กชาย ธวัชชัย ศรีกงเหนือ
4.เด็กชาย ภักดี ไพรบึง
5.เด็กชาย ธนภัทร คำเหลือ
1.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
2.นางสาว กัลยา พลจันทึก
0396 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อชิรญา วอทอง
2.เด็กหญิง ผกามาศ ชูใจ
3.เด็กหญิง พิไลวรรณ ชูใจ
4.เด็กหญิง อนันตญา สาลีพรม
5.เด็กหญิง ผ่องมุณี ประเสริฐชาติ
6.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำทูล
1.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
2.นาย เกษม พันธ์แก่น
0011 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรนันท์ บรรพชาติ
2.เด็กหญิง เกศนี พงษ์วัน
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาย จิรญา นวนแย้ม
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แก้วมณี กัณหา
1.นาง ลิธานันท์ คำโท
0006 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิวาพร พิมูลชาติ
2.เด็กหญิง อถดมศรี นามวิชา
3.เด็กชาย อินธิเดช เกษาชาติ
1.นาง เทพี ทองมล
2.นาง วิไล เครือพันธ์
0284 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฉันทนา มะโนชาติ
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
0146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สารพงษ์
2.เด็กชาย ภานุพงษ์ เบ็ญมาส
3.เด็กชาย เทิดศักดิ์ พิงพวย
4.เด็กหญิง ชุติมา ประทุมวงค์
5.เด็กหญิง ศศิธร ชูใจ
1.นาง จีรนุช บรรเทา
2.นาง อมรรัตน์ กองกาญจน์
0373 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ประทุมวงค์
1.นาง จีรนุช บรรเทา
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรานุช บรรพชาติ
2.เด็กหญิง อัจฉริยาภรณ์ นาคกิ่ง
3.เด็กชาย ปรัชญา ใจเย็น
1.นางสาว วรรณภา บุญแสน
2.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
0731 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนศักดิ์ สระแก้ว
1.นาง จีรนุช บรรเทา
0050 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยุภาวดี เบ็ญมาศ
2.เด็กหญิง ยุพดี ไชยคง
3.เด็กหญิง เพียงใจ คมใสย์
1.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
2.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อชิรญา นรชาติ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
0708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
88.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรประภา ศรีกะชา
2.เด็กหญิง บุญยวีย์ จิตประพันธ์
3.เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ เบ็ญมาส
1.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
2.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
0047 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นงค์นุช เทศะบำรุง
2.เด็กหญิง กาญจนา จรเด็ด
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
2.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
0091 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ นิละพัฒน์
2.เด็กหญิง ปฐมวรรณ ชูชื่่น
3.เด็กหญิง อารีย์ มะโนชาติ
1.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
2.นาง จริยาวดี กาณวงศ์
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
89.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดวงแก้ว ชูใจ
2.เด็กหญิง รัตติกานต์ พิมพ์พา
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา บรรพชาติ
4.เด็กหญิง นันทรัตน์ บุญร่วม
5.เด็กหญิง ผกายวัลย์ นิลเพ็ชร
1.นาง จีรนุช บรรเทา
2.นางสาว กนกวรรณ สีหบัณฑ์
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนัฐชัย สีแสง
2.เด็กหญิง สนธยา สะใบ
1.นาย เสนีย์ สมเสนาะ
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตติยา สายสินธุิ์
1.นาง ลิธานันท์ คำโท
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ใจเรือง
2.เด็กหญิง กรณ์นิภา คำอุดม
1.นางสาว วรรณภา บุญแสน
2.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วันนา คำเหลือ
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
0013 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สถิตาภรณ์ ทองมี
2.เด็กหญิง นันทินี ชูใจ
3.เด็กหญิง รุ่งนภา เบ็ญมาส
4.เด็กหญิง ภัทรวรรณ พงษ์วัน
5.เด็กหญิง กาญจนา จรเด็ด
6.เด็กหญิง กรรณิกา เข้าครอง
1.นาง อมรรัตน์ กองกาญจน์
2.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภสร เบ็ญมาส
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
0271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ ประทุมวงษ์
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประกายดาว ตาชั่ง
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
0213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคล อบอุ่น
2.เด็กชาย ศราวุฒิ ประทุมวงค์
1.นาง จิรญา นวนแย้ม
2.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
0265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา นางวงษ์
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
0721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวิมล คำเหลือ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
0376 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
93.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิดา อิ่มอ้วน
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา ตาพราว
3.เด็กหญิง มุทิตา ชั้นชาติ
4.เด็กหญิง นิธินันท์ สะใบ
5.เด็กหญิง ยศกร ประทุมวงษ์
6.เด็กชาย พสุเทพ อบอุ่น
7.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อบอุ่น
8.เด็กชาย สุธิมนต์ เสาศิริ
1.นาย เกษม พันธ์แก่น
2.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
0752 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิสิทธิ์ ติงสะ
2.เด็กชาย พีรพล ทาเสาร์
1.นาง จิรญา นวนแย้ม
2.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุณญาภรณ์ รุ่งแสง
2.เด็กหญิง จิราพัชร บรรพชาติ
3.เด็กหญิง ทักษพร ธงอาษา
1.นางสาว ยุพดี ย่อมมี
2.นาง ณัฐกัญญา ดวงมาลา
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ปลาทอง
1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรอุมา ชูใจ
2.เด็กชาย สนธยา สะใบ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง นฤมิตร ถันทอง
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร เพียชิน
2.เด็กหญิง รัตนาวดี คูณสม
1.นาง วิไล เครือพันธ์
16. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัตนศาสตร์ ปรารถนา
1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
0236 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพย์มณี ประทุมวงศ์
1.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
0162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มณฑล หม่อยหลง
2.เด็กชาย มงคล กลำเงิน
3.เด็กชาย พัชรพล พงษ์พันธ์
1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
0197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิชัย จำปาศรี
2.เด็กหญิง มณีบัวแก้ว อบอุ่น
3.เด็กหญิง ภัทรวรรณ นิลเพ็ชร
1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
0209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัชฏะ นิลเพชร
2.เด็กชาย ภูชิต รอดอยู่
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริกัญญา วะภา
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นริศรา เยาวเรศ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ แก้ววงษา
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกนิภา พุ่มไม้
2.เด็กหญิง พิมพิศา ไก่แก้ว
3.เด็กหญิง ธนาพร ยวนชื่น
4.เด็กหญิง พัชรี พันธ์ทอง
5.เด็กหญิง ธิดาเทพ ยวนพันธ์
6.เด็กหญิง ขวัญหทัย สิมดี
7.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นิลเพชร
8.เด็กหญิง จิตสุภา สายทอง
9.เด็กหญิง จีรนันท์ วงษ์นิล
10.เด็กหญิง มิ่งขวัญ หม่อยหลง
1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เนตรนภา คำภา
2.เด็กชาย พานเพ็ชรแท้ นิลเพชร
1.นาง ศรีสมร พะวงษ์
17. โรงเรียนบ้านศิลาทอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัณณธร ติงสะ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ วรเชษฐ
3.เด็กหญิง ศตพร ประทุมวงค์
1.นางสาว รุจจิราภรณ์ ติงสะ
2.นางสาว หัสญา เชิดชู
18. โรงเรียนบ้านสลับ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรนันท์ กิ่งก้าน
1.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
19. โรงเรียนบ้านสะพุง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุฒิ บุรมย์
2.เด็กชาย นติรัฐ หอมจันทร์
3.เด็กชาย ณัฐภูมิ หลุ่มใส
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนชิต เกษี
2.เด็กชาย เฉลิมฤทธิ์ อินทรสุวรรณ
1.นาย สุเทพ จันทเขต
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิโชค สุขภูวงค์
2.เด็กชาย ศุภมงคล สิงห์ทอง
1.นาย สุเทพ จันทเขต
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ระพีภัทร โพนปลัด
2.เด็กชาย ก้องภพ มะโนชาติ
1.นาย สุเทพ จันทเขต
20. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตนา เชือกทอง
2.เด็กหญิง ชนาพร รุนศรี
3.เด็กหญิง สุปรียา ขำบรรจง
4.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ใสทา
5.เด็กหญิง รัตติยาภรณ์ หอมทรง
1.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัคจีรา การงาน
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ โพธิ์สาชัย
3.เด็กชาย สงกรานต์ ยศศิริ
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นาย พิชญะ เพ็งแจ่ม
21. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0335 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรัชญา สายทอง
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
0287 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.4
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ยอยอด
2.เด็กหญิง เกวลิน สงโสด
3.เด็กหญิง ชาลิสา ทุมมา
4.เด็กหญิง เพชรดาวรรณ ชุ่มเย็น
5.เด็กชาย พงศกร สวัสดิ์ชัย
6.เด็กชาย พีรพล นางวงษ์
7.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ใสทา
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
3.นางสาว เบญจวรรณ มั่นยืน
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดาพร ไชยนาม
1.นาง ชุตินันท์ นางวงค์
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจนธรรม สงโสด
2.เด็กชาย บรรณวัชร นางวงษ์
3.เด็กชาย อาทิตย์ ศรีสุวรรณ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
0052 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิยดา นางวงค์
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิยดา นางวงค์
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กวินภรณ์ บุญสมทบ
2.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ บุญรักษา
1.นาย ประกาศิต ชูเสน
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
22. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0395 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา โพธิ์ชัย
2.เด็กหญิง รตนพร ศิริไพศาล
3.เด็กหญิง ปณิดา บุสดี
4.เด็กหญิง อรุณ๊ พลพรม
5.เด็กหญิง มลธินี ธีระบุตร
6.เด็กหญิง กรรณิการ์ เสนาพรม
7.เด็กหญิง กชพร อยู่กรุง
8.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ชารี
1.นางสาว ดารณี สีสารี
2.นางสาว แพรวา ผ่องแผ้ว
3.นาง อมรรัตน์ กิ่งของ
0277 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาภัทร พาพันธ์
1.นางสาว ดารณี สีสารี
0084 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐพร จันมนตรี
1.นางสาว สุภาภรณ์ พละศักดิ์
23. โรงเรียนบ้านหนองรุง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
24. โรงเรียนบ้านหนองสังข์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา โยธา
1.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
0657 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อรรถนนท์ มะปรางค์
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
0653 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีระพงษ์ คำเหลืองดี
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
0336 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรินันท์ สีดา
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
0328 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนะชัย พันธ์มะลี
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
0650 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิ่มบุญ วงค์เมือง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
0654 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนธรณ์ พันธ์แก่น
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
0656 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อโนทัย วันทะวงษ์
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
0651 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิรุธ พันธ์แก่น
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
0242 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประกายฟ้า พันธ์แก่น
1.นางสาว สายทอง สีสวย
0652 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากร จันสนธิ
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
0029 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากร ติงสะ
2.เด็กชาย อรรถนนท์ มะปรางค์
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นางสาว ปฐมาวดี เขียวอ่อน
25. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
26. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0398 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชชา แก้วพรม
2.เด็กหญิง กิติญา ภูการ
3.เด็กหญิง สุธิดา ฤทธิเดช
4.เด็กหญิง ขนิษฐา ภาษี
5.เด็กหญิง รัญชิดา ประเสริฐชาติ
6.เด็กหญิง พัณณิตา ชัยนุรัตน์
7.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พันสายออ
8.เด็กหญิง ทรรศนีย์ ไวยศรีแสง
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
3.นาง ทิพาพร ศรีลามล
4.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
0378 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัสธนัญญ์ บุญสุข
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ฤทธิเดช
3.เด็กหญิง จุฑามาศ ทุมดวง
4.เด็กหญิง ณัชชา นิสสัย
5.เด็กหญิง น้ำหนึ่ง อิ่มบุญ
6.เด็กหญิง จิดาภา สนิท
7.เด็กหญิง อรดี กิ่งจันมล
8.เด็กหญิง สุมาลี ด้วงศรีทอง
1.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
2.นางสาว จินตนา หยิบยก
3.นาง ทิพาพร ศรีลามล
4.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
85.6
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ตั้งทวีเกียรติ
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
86.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แพรวา จิตเฉลียว
2.เด็กหญิง ชญานินทร์ ทองปาน
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
0171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุมาลี ด้วงศรีทอง
2.เด็กหญิง ศิรินรัต บัวแก้ว
3.เด็กหญิง อรดี กิ่งจันมล
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สำรี ห่อทรัพย์
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิสรา เกษี
2.เด็กชาย ทิวา เอี้ยนไธสง
3.เด็กชาย นพดล สำเนียงเพราะ
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนโชติ ยอดจักร
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
91.13
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภาวินี สาระ
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
93.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาคภูมิ พะวงษ์แสง
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลลิตา ตาอุดม
2.เด็กหญิง สุทธิดา ศรีโวหะ
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
0048 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณพร น้อยสุวรรณา
2.เด็กหญิง แพรวา ระดาบุตร
3.เด็กหญิง ปาลิกา กระวันทา
1.นางสาว นิตยา ห่อทรัพย์
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
0231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภคิน หยิบยก
2.เด็กชาย โกสิน บรรดาศักดิ์
3.เด็กชาย ศุภากร พื้นผา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณิดา หยิบยก
2.เด็กหญิง เด็กหญิงวิมลมณี ศรีอ่อน
1.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
0226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุรธัช หอมทรง
2.เด็กชาย สุรชาติ ชอบทอง
3.เด็กชาย ศิริวัฒน์ อำจันดา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com