#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ธนากร ละครศรี
2.เด็กชาย เจริญ แนบเนียน
3.เด็กชาย ธีรพงศ์ พันธ์คำ
4.เด็กชาย พีระพงศ์ คุณสิม
5.เด็กชาย ชัยนันท์ กันศัตรู
6.เด็กชาย กิตติ กิ่งก้าน
7.เด็กชาย แมน เรื่อเรือง
8.เด็กชาย สิทธิพงศ์ อุสาหะ
9.เด็กชาย พันธนา ปลาวาฬ
10.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ อุสาหะ
11.เด็กหญิง สุพิชญา ทองด้วง
12.เด็กหญิง สาวิกา ศรีอ่อน
13.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
14.เด็กหญิง พลอยผกา แนบเนียน
15.เด็กหญิง กันติยา ละครศรี
16.เด็กหญิง วนิดา เสนาพรม
17.เด็กหญิง วรรณภา ยาดี
18.เด็กหญิง ลินดา ลีลาศ
19.เด็กหญิง ชลิตา ทองด้วง
20.เด็กหญิง กาญจนา ราดมะโน
21.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
22.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
23.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
24.เด็กหญิง สุพัตรา ลาวเมือง
25.เด็กหญิง ปิยวรรณ นาคี
26.เด็กหญิง กาญจนา อุสุ
27.เด็กหญิง ไพรวรรณ แก้วใส
28.เด็กหญิง นภา อุสาหะ
29.เด็กหญิง สุวรรณา ลาวเมือง
1.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
2.นาย สมนึก พันมะลี
3.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
4.นางสาว อมรรัตน์ สุวพัฒน์
5.นาย พัฒนะ นาอุ่นเรือน
6.นางสาว ราตรี คงมาก
7.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา อัมภรัตน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com